Bil kører på vej med enormt meget regnvand så det sprøjter ud til siderne

Uvedkommende vand i Favrskovs kloakker

Favrskov Forsyning har registreret, at der findes store mængder uvedkommende vand i kloakken flere steder i kommunen. Men hvad er uvedkommende vand? Og hvorfor er det et problem?

Uvedkommende vand er en samlet betegnelse for vand, der ender i en forkert kloakledning eller som ukontrolleret finder vej til kloakken. Det kan være spildevand, der fejlagtigt er koblet på regnvandskloakken. Eller det kan være regnvand eller grundvand, der ender i kloakken til spildevand.

Hvorfor er uvedkommende vand et problem?

Der er flere problemstillinger forbundet med uvedkommende vand.

Når spildevand ved en fejl er koblet på en regnvandsledning, ledes spildevandet, inklusiv toiletvand og -papir, direkte til vandløb i naturen, uden at blive renset. Det er åbenlyst til stor belastning for naturen og vandmiljøet.

Den omvendte situation, hvis grundvand og regnvand er koblet på spildevandsledningen, er også problematisk. Det medfører en forøget belastning på renseanlægget, da den samlede mængde vand, der ledes til renseanlæggene givetvis er større, når der både ledes spildevand, grundvand og regnvand til renseanlægget. Det betyder samtidig en markant stigning i de økonomiske omkostninger på renseanlæggene, da de store vandmængder er dyre at håndtere.

Derudover kan der være store udfordringer ved massive nedbørsmængder, da spildevandssystemet ikke er dimensioneret til også at kunne håndtere regnvand. Og slet ikke, når det regner kraftigt. Regnvandet ”tager pladsen” i spildevandsledninger, og i værste fald kan det føre til oversvømmelser i kældre eller dæksler der hopper af på grund af højt vandtryk, fordi vandet bliver ”skubbet” tilbage i ledningerne. Der er ligeledes risiko for overløb af spildevand fra bygværker til vandløb.

I 2018 håndterede vi samlet ca. 4 mio. m3 vand på de seks renseanlæg i Favrskov. I samme periode fik Favrskov Forsyning dog kun indtægter fra vandafledningsbidrag for ca. 1,7 mio. m3 vand. De ca. 2,3 mio. m3 vand, som der ikke er betalt vandafledningsbidrag for, kommer fra følgende kilder:

  • Overfladevand fra fælleskloakerede (ældre system, som fører både spildevand og regnvand i samme ledning) områder.
  • Fejlkoblinger (dvs. hvor regnvand er tilsluttet spildevandskloakken ved en fejl).
  • Indsivning på grund af højt grundvandsniveau og utætte rør eller brønde.
  • Drænvand fra drænledninger tilsluttet kloaksystemet.

 

Vand står op ad kloakdæksel i vej med meget regnvand

Hvem har ansvaret? Og hvad kan gøres?

Uvedkommende vand er et generelt problem i kloaksystemet, der altså både kan have negative konsekvenser for vandmiljøet i naturen og øge driftsudgifterne.

Men hvem har ansvaret? Og hvad kan man gøre, for at nedsætte mængden af uvedkommende vand?

Grundejers pligter
Det er grundejeres ansvar, at spildevandsbrønde er udført med tætte dæksler, og at dækslerne som minimum er placeret i niveau med terræn, så overfladevand ikke strømmer til kloakken.

Som grundejer skal du ligeledes sikre, at din kloakinstallation er udført korrekt, således at regn- og spildevand er tilsluttet de rigtige stikledninger.

I tilfælde af fejlkoblinger på privat grund, kan Favrskov kommune give grundejeren et påbud om at udbedre fejlen. Udgifter hertil afholdes af grundejeren selv.

Favrskov Forsynings ansvar
I det offentlige kloaknet – uden for private grunde – er det Favrskov Forsyning, der har ansvaret. For at kunne nedbringe mængden af uvedkommende vand i kloaksystemet, sætter vi skarpt fokus på at opspore uvedkommende vand og finde fejlkoblinger. Blandt andet ved hjælp af TV-inspektion. Derudover renoverer vi de eksisterende ledninger i kloaknettet, hvor vi ved, at der er meget indsivning. Dette sker typisk ved strømpeforing, hvor vi lægger en ny kloakledning ind i den eksisterende. Det skal dog pointeres, at der er store udgifter forbundet med reparation af defekte kloakledninger, hvorfor Favrskov Forsyning må prioritere løbende, hvilke reparationer, der skal foretages.

For Favrskov kommune undersøger vi, om der er fejlkoblinger fra private grunde, så fejlen kan udbedres.

Læs mere om DIN KLOAK her.
 

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.