REFERAT: BESTYRELSESMØDE FAVRSKOV AFFALD A/S - 10.05.2022

InSide, Hammel

Indholdsfortegnelse

 1. Gennemgang af årsrapport for 2021                                                      
 2. Gennemgang af revisionsprotokollat for 2021 (LUKKET)                                         
 3. Bestyrelsen har ordet (LUKKET)                                                                           
 4. Introduktion til affaldsplan, regulativer og affaldsordninger                       
 5. Takstpolitik - Favrskov Affald (LUKKET)                                                               
 6. Struktur på genbrugspladserne (LUKKET)                                                           
 7. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022                                                    
 8. Orientering til Bestyrelsen for Favrskov Affald den 10. maj 2022 (LUKKET)            
 9. Kommunikation fra bestyrelsen (LUKKET)                                                                                                                              

 

Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde d. 10. maj 2022
                                 Generalforsamling d. 10. maj 2022
Lovgrundlag: Vedtægter for Favrskov Affald A/S

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle årsrapport og opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2021.

Selskabets revisor Ernst & Young vil på bestyrelsesmødet fremlægge årsrapporten. Årsrapporten for 2021 og opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2021 fremgår af bilag.

Derudover fremgår opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2021, og resultat mod budget for 2021, også i bilag til sagen.

VURDERING

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisors konklusion er følgende:

”Vi har revideret årsregnskabet for Favrskov Affald A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.

ØKONOMI

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

Favrskov Affald skal følge et ”hvile i sig selv”-princip, der betyder, at indtægter og omkostninger skal balancere. Derfor viser årets resultat et 0.

I nettoomsætningen er der indregnet årets over-/underdækning overfor forbrugerne. I 2021 er resultatet en overdækning på 7,4 mio. kr. mod en underdækning på 1,9 mio. kr. i 2020. I overdækningen for 2021 er der korrigeret for køb og salg af grunde vedrørende modernisering af genbrugspladser på 0,7 mio. kr. Årets driftsmæssige overdækning er på 6,7 mio. kr.

Favrskov Affald har ultimo 2021 en samlet overdækning på samtlige ordninger på 2,0 mio. kr. Resultatet på de enkelte takstordninger fremgår nedenfor:

Tabel med resultat på takstordninger for affald 2021

Årets omsætning i 2021 justeret for årets over-/underdækninger er 61,8 mio. kr., mod 51,8 mio. kr. i 2020. Den budgetterede omsætning for 2021 var på 59,5 mio. kr.

Afvigelsen på 2,3 mio. kr. skyldes en øget indtjening på salg af genanvendelige materialer på 2,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til en markant stigning i prisen for salg af metal/skrot samt papir og pap, hvor omsætningen for 2021 er for disse fraktioner er steget med 70 % i forhold til 2020.

Øvrige omsætningsposter er stort set i overensstemmelse med budgettet.

Produktionsomkostningerne er steget med 1,5 mio. kr. fra 49,4 mio. kr. i 2020 til 50,9 mio. kr. i 2021. Produktionsomkostningerne for 2021 er i alt væsentlighed i overensstemmelse med budgettet.

Stigningen i produktionsomkostningerne er en konsekvens af øgede transportomkostninger, som følge af at deponiaffald og haveaffald ikke længere køres til Feltengård, men i stedet til deponier længere væk. Dertil kommer at der er indgået en ny kortvarig kontrakt vedrørende tømning af dagrenovation, hvilket har medført en meromkostning i 2021 på ca. 0,4 mio. kr.

Administrationsomkostninger er stort set uændret fra 2020 til 2021. Andre driftsindtægter er steget, da man i 2021 har fået en huslejeindtægt fra den købte ejendom, der skal anvendes til den fremtidige modernisering af Hadsten genbrugsplads.

Favrskov Affald har i 2021 investeret 22,0 mio.kr. Heraf er 21,0 mio. kr. investeringer, der vedrører moderniseringen af genbrugspladser. De øvrige investeringer er primært mindre indkøb af udstyr og vedligeholdelse af driftsmateriel.

Selskabets skattepligtige opgørelse for regnskabsåret 2021, viser en skattepligtig indkomst for 2021 på 0 kr.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

 1. At Bestyrelsen behandler og godkender årsrapport for 2021, som herefter fremlægges til Generalforsamlingens godkendelse.
 2. At Bestyrelsen behandler og godkender opgørelsen og disponeringen af den skattepligtige indkomst.

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Affald A/S, 10. maj 2022:
Fraværende: Ingen

Bilag

 1. Favrskov Affald_Årsrapport 2021_BM (2606442)
 2. BTS 2021 Favrskov Affald V2 (2606441)
 3. Favrskov Affald - Sammenligning med budget og forecast (2609382)

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle revisionsprotokollat for 2021, der er vedhæftet som bilag.

Der refereres ikke fra dette punkt.

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering i bestyrelsen uden ledelsens tilstedeværelse.

Der refereres ikke fra dette punkt.

 

Tidl. politisk behandling                                                    
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 10. maj 2022
Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelser m.v.

SAGENS INDHOLD

I denne sag orienteres Bestyrelsen om sektorplan (affaldsplan) samt regulativer og affaldsordninger indenfor affaldsområdet.

Affaldsplan

Favrskov Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens §47 udarbejde en ”plan for håndtering af affald”. Den gældende plan er for perioden 2020 - 2025. Der er udarbejdet et tillæg til den seneste affaldsplan, som er vedtaget af Favrskov Byråd den 26. oktober 2021. Formålet med tillægget var at indarbejde den lovpligtige indsamling af 10 fraktioner hos alle borgere, som har udgangspunkt i ”klimaplan for en grøn affaldssektor”, som er bilag til sagen. Planen kan ses på Favrskov Kommunes hjemmeside: Favrskov - Affaldsplan 2020 - 2025 (niras.dk) og er med som bilag til sagen 

Det er Favrskov Kommune, der skal udarbejde planen. Udarbejdelsen finansieres over taksterne – det vil sige af Favrskov Affald. Udarbejdelsen af planen er sket i et samarbejde mellem kommune og forsyning.

Planen beskriver, hvordan affaldet behandles, og i handlingsplanen fastsættes Favrskov Kommunes mål og initiativer for den kommende 6-års periode. Samtidig indeholder planen en langsigtet vurdering af affaldsmængdernes udvikling i kommunen.

Favrskov Kommunes målsætninger for planperioden er:

 • Mindst 50 % genanvendelse af papir, pap, glas, metal, plast, træ og madaffald i 2022.
 • At indføre separat indsamling af madaffald fra husholdningerne senest i 2023.
 • At bringe bygge- og anlægsaffald højere op i affaldshierarkiet.
 • I samarbejde med frivillige organisationer at finde nogle gode løsninger for at øge det direkte genbrug i kommunen.
 • At finde nye anvendelsesmuligheder for det indsamlede affald.
 • At afsætningen af indsamlede materialer sker ud fra grundprincippet om cirkulær økonomi.
 • At styrke informationsindsatsen over for skoler og institutioner.
 • At opretholde en generel høj informationsindsats.
 • At øge genanvendelsen i virksomhederne beliggende i Favrskov Kommune.

Regulativer

Der er udarbejdet 2 affaldsregulativer i Favrskov Kommune:

Regulativerne er til jeres orientering vedhæftet, som bilag til sagen.

Husholdningsaffald

Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Favrskov Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Borgerne i Favrskov Kommune har pligt til at benytte de etablerede ordninger.

Erhvervsaffald

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Favrskov Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

Virksomheder og institutioner i Favrskov har pligt til at benytte kommunens indsamlingsordning for dagrenovation, hvis der fremkommer dagrenovationslignende affald fra virksomheden.

Favrskov Kommune har i 2021 vedtaget nye regulativer for både husholdningsaffald og erhvervsaffald.  I henhold til de nye regulativer er de ovennævnte regulativer fra 2012 for husstandsindsamlingen af husholdningsaffald samt henteordninger hos virksomheder for husholdningslignende affald gældende, indtil de nye indsamlingsordninger (de 10 fraktioner, som nævnt ovenfor) træder i kraft i 2023. De gamle regulativer er bilag til sagen.

Affaldsordninger

I Favrskov Kommune er der i dag følgende 6 affaldsordninger:

 • Genbrugspladser
 • Storskrald
 • Dagrenovation
 • Emballageaffald
 • Papir/pap
 • Klinisk risikoaffald

Fra 2023 vil der være følgende 8 affaldsordninger:

 • Genbrugspladser
 • Storskrald
 • Restaffald
 • Madaffald
 • Glas/metal
 • Plast/mad og fødevarekartoner
 • Papir/pap/(tekstiler)
 • Farligt affald
 • Klinisk risikoaffald

Det skal være muligt at oplyse borgerne om omkostningerne indenfor de forskellige ordninger. Men der skal ikke fremgå en takst for hver ordning på takstbladet.

I dag fremgår følgende takster for ordninger på vores takstblad:

 • Genbrugsplads
 • Genanvendelse (genbrugsbeholderen)
 • Dagrenovation (restaffaldet)

Her ses det at genanvendelse er en takst for 2 ordninger:

 • Papir/pap
 • Emballageaffald (metal, glas og hård plast)

Omkostningerne er opgjort pr. ordning, så det kan til enhver tid oplyses, hvis en kunde efterspørger det.

Favrskov Affald A/S

10-05-2022 10:00

 

Sagsnr. EMN-2021-02355

DokID: 2607557

Sagsbehandler lb

Tidl. politisk behandling                                                    

Forventet sagsgang              Bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

Lovgrundlag                         Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelser m.v.

 

SAGENS INDHOLD

I denne sag orienteres Bestyrelsen om sektorplan (affaldsplan) samt regulativer og affaldsordninger indenfor affaldsområdet.

 

Affaldsplan

Favrskov Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens §47 udarbejde en ”plan for håndtering af affald”. Den gældende plan er for perioden 2020 - 2025. Der er udarbejdet et tillæg til den seneste affaldsplan, som er vedtaget af Favrskov Byråd den 26. oktober 2021. Formålet med tillægget var at indarbejde den lovpligtige indsamling af 10 fraktioner hos alle borgere, som har udgangspunkt i ”klimaplan for en grøn affaldssektor”, som er bilag til sagen. Planen kan ses på Favrskov Kommunes hjemmeside: Favrskov - Affaldsplan 2020 - 2025 (niras.dk) og er med som bilag til sagen

 

Det er Favrskov Kommune, der skal udarbejde planen. Udarbejdelsen finansieres over taksterne – det vil sige af Favrskov Affald. Udarbejdelsen af planen er sket i et samarbejde mellem kommune og forsyning.

 

Planen beskriver, hvordan affaldet behandles, og i handlingsplanen fastsættes Favrskov Kommunes mål og initiativer for den kommende 6-års periode. Samtidig indeholder planen en langsigtet vurdering af affaldsmængdernes udvikling i kommunen.

 

Favrskov Kommunes målsætninger for planperioden er:

Mindst 50 % genanvendelse af papir, pap, glas, metal, plast, træ og madaffald i 2022.
At indføre separat indsamling af madaffald fra husholdningerne senest i 2023.
At bringe bygge- og anlægsaffald højere op i affaldshierarkiet.
I samarbejde med frivillige organisationer at finde nogle gode løsninger for at øge det direkte genbrug i kommunen.
At finde nye anvendelsesmuligheder for det indsamlede affald.
At afsætningen af indsamlede materialer sker ud fra grundprincippet om cirkulær økonomi.
At styrke informationsindsatsen over for skoler og institutioner.
At opretholde en generel høj informationsindsats.
At øge genanvendelsen i virksomhederne beliggende i Favrskov Kommune.


Regulativer

Der er udarbejdet 2 affaldsregulativer i Favrskov Kommune:

Regulativ for husholdningsaffald kan findes på kommunens hjemmeside:
https://favrskov.dk/erhverv/landbrug-og-virksomheder/affald/favrskov-kommunes-regulativ-husholdningsaffald
Regulativ for erhvervsaffald kan findes på kommunens hjemmeside
https://favrskov.dk/erhverv/landbrug-og-virksomheder/affald/favrskov-kommunes-regulativ-erhvervsaffald

 

Regulativerne er til jeres orientering vedhæftet, som bilag til sagen.

 

Husholdningsaffald

Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Favrskov Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Borgerne i Favrskov Kommune har pligt til at benytte de etablerede ordninger.

 

Erhvervsaffald

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Favrskov Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

 

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

 

Virksomheder og institutioner i Favrskov har pligt til at benytte kommunens indsamlingsordning for dagrenovation, hvis der fremkommer dagrenovationslignende affald fra virksomheden.

 

Favrskov Kommune har i 2021 vedtaget nye regulativer for både husholdningsaffald og erhvervsaffald.  I henhold til de nye regulativer er de ovennævnte regulativer fra 2012 for husstandsindsamlingen af husholdningsaffald samt henteordninger hos virksomheder for husholdningslignende affald gældende, indtil de nye indsamlingsordninger (de 10 fraktioner, som nævnt ovenfor) træder i kraft i 2023. De gamle regulativer er bilag til sagen

 

Affaldsordninger

I Favrskov Kommune er der i dag følgende 6 affaldsordninger:

Genbrugspladser
Storskrald
Dagrenovation
Emballageaffald
Papir/pap
Klinisk risikoaffald

 

Fra 2023 vil der være følgende 8 affaldsordninger:

Genbrugspladser

Storskrald
Restaffald
Madaffald
Glas/metal
Plast/mad og fødevarekartoner
Papir/pap/(tekstiler)
Farligt affald
Klinisk risikoaffald

 

Det skal være muligt at oplyse borgerne om omkostningerne indenfor de forskellige ordninger. Men der skal ikke fremgå en takst for hver ordning på takstbladet.

 

I dag fremgår følgende takster for ordninger på vores takstblad:

Genbrugsplads
Genanvendelse (genbrugsbeholderen)
Dagrenovation (restaffaldet)

 

Her ses det at genanvendelse er en takst for 2 ordninger:

Papir/pap
Emballageaffald (metal, glas og hård plast)

 

Omkostningerne er opgjort pr. ordning, så det kan til enhver tid oplyses, hvis en kunde efterspørger det.

 

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

 1. at orienteringen tages til efterretning.

 

BESLUTNING

Favrskov Affald A/S, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

 1. Aftaletekst klimaplan for en grøn affaldssektor (2610841)
 2. Affaldsplan 2020 2025 (2610843)
 3. Regulativ erhvervsaffald 2012 (2610919)
 4. Regulativ husholdningsaffald 2012 (2610918)
 5. Favrskov Kommunes regulativ for husholdningsaffald 2021 (2611111)
 6. Favrskov Kommunes regulativ for erhvervsaffald  2021 (2611112)

 

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til en takstpolitik for Favrskov Affald A/S, som efterfølgende skal videresendes til behandling i byrådet. 

Der refereres ikke fra dette punkt.

Bestyrelsen har tidligere behandlet sag om modernisering af genbrugspladser. Dette skete i forlængelse af en temadag for Byrådet omkring struktur og renovering af genbrugspladserne.

Der refereres ikke fra dette punkt.

 

Tidl. politisk behandling: Budget godkendt den 14. oktober 2021

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

Lovgrundlag: Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for 01.01.2022 til 31.03.2022 og forventningerne for hele 2022 for Favrskov Affald A/S.

Der skal derudover behandles anmodning om overførsler vedrørende anlægsarbejder på i alt 2,4 mio. kr. vedrørende ikke færdiggjorte projekter fra 2021.

Budgetopfølgning pr. 31. marts samt anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 fremgår af bilag.

VURDERING

Forventningerne til årets resultat fastholdes i forhold til det oprindelige budget for 2021.

ØKONOMI

Driftsresultat

Tabel med driftsresultat for Favrskov Affald

Resultatet for perioden er et overskud på 18,6 mio. kr., mod et budgetteret overskud

på 16,6 mio. kr. Afvigelsen er således på 2,0 mio. kr., og svarer til 12 % af budgettet.

Afvigelsen skyldes primært en omsætning, der ligger 1,1 mio. kr. over budgettet. Dertil kommer at omkostningerne er 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Omsætningen omfatter opkrævninger for hele 1. halvår og ligger 4 % over budgettet budgettet.

Der har været en merindtægt på 0,7 mio. kr., vedrørende salg af genanvendelige materialer, som skyldes, at priserne på jern samt pap og papir stadig stiger.

De samlede driftsomkostninger for perioden er 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret, og

skyldes delvist periodeforskydninger vedrørende tømningsomkostninger.

Administrationsomkostninger ligger 0,5 mio. kr. under budgettet, som primært skyldes at der var budgetteret med omkostninger til en ekstra projektleder. Denne stilling er pt. ikke besat.

Investeringer

Investeringerne udgør pr. 31.03.2022 - 0,8 mio. kr.

Der ansøges om anlægsoverførsler på i alt 2,4 mio. kr. vedrørende projekter som ikke er afsluttet i 2021. Overførslerne vedrører afsluttende arbejder på Hammel Genbrugsplads, fortsatte arbejder på de øvrige genbrugspladser, samt afslutning af indløb af komprimatorcontainere igangsat i 2021.

Hovedbudgetter og budgetterne for 2022 fastholdes uændret, men vil blive revurderet frem mod halvårsregnskabet. Forecastet er opskrevet med overførslerne, til i alt 48,9 mio. kr. Således vil det ved halvårsregnskabet blive vurderet om anlægsarbejde ved Hvorslev genbrugsplads sættes i gang.

Oversigten over anlægsbudgetter og -investeringer er vedlagt som bilag.

Balancekonti

Tabel med balancekonto for Favrskov Affald

 

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2021. Favrskov Affald arbejder ud fra ”hvile i sig selv”-princippet. Det betyder, at eventuelle over- og underskud for året overføres til over- og underdækning til senere regulering. Underdækningen reguleres årligt, hvorfor den pr. 31.03.2022 er uændret i forhold til 31.12.2021.

Debitorer er på 2,0 mio. kr. pr. 31.03.2022. Heraf udgør tilgodehavende affaldsgebyrer 1,9 mio. kr. Der er i marts måned sendt årsafregning og 1. aconto ud til forbrugerne.

Selskabets likviditet udgør et indestående på 27,5 mio. kr. pr. 31.03.2022, mod et samlet indestående på 18,0 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Den store forskel i forhold til sidste år skyldes den løbende lånoptagelse til investeringer. Likviditeten er pr. 31.03.2022 ca. 8 mio. kr. over det budgetterede, hvilket skyldes at likviditeten pr. 31.12.2021 var højere end forudsat i budgettet.

Med det foreliggende forecast forventes et indestående pr. 31.12.2022 på i alt 14,5 mio. kr. Forecastet er lavet under forudsætning af lånoptagelse til anlægsinvesteringer i takt med, at disse anvendes.

Likviditetsforecastet fremgår af bilag

Selskabet har pr. 31.03.2022 gældsforpligtelser til Kommunekredit på i alt 27,6 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

 1. At budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 godkendes
 2. At anlægsoverførsler på 2,4 mio. kr. godkendes.

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Affald A/S, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

 1. Perioderegnskab pr. 31.03.2022 (2612536)
 2. Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 (2612571)
 3. Anlægsinvesteringer pr. 31.03.2022 (2612575)
 4. Likviditetsforecast pr. 31.03.2022 (2611770)

SAGENS INDHOLD

Sager til orientering for Favrskov Affalds bestyrelse.

Der refereres ikke fra dette punkt.

Der refereres ikke fra dette punkt.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.