Vedtægter for Favrskov Affald A/S

1.1. Selskabets navn er Favrskov Affald A/S.
1.2. Selskabets hjemstedskommune er Favrskov Kommune.
1.3. Selskabets formål er at drive affaldsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder affaldsaktivitet i Favrskov Kommune.

2.1. Selskabets aktiekapital er kr. 500.000 fordelt på aktier å kr. 1.000 eller multipla heraf.

2.2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

2.3. Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.

2.4. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. ingen aktier skal have særlige rettigheder. ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

2.5. Aktiebreve, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

2.6. Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysninger

3.1. Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til aktionærerne. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb, det vil sige senest den 31. maj hvert år.

3.2. Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.

3.3. Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær eller revisor. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse med mindst 14 dages varsel og højest 4 ugers varsel ved almindeligt
brev, e-mail eller telefax til aktionærerne.

3.4. Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet så betids til bestyrelsen, at de kan optages på dagsordenen.

3.5. Generalforsamlingen i Favrskov Affald A/S skal - forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Favrskov Kommune, herunder bl.a.

a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
b} indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
d) selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af mål for økonomiske balance, kvalitet, kundeservice og miljø.

3.6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne regnskabsår.
3) Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskabtil godkendelse.
4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5) Valg af revisor.
6) Eventuelt.

3.7. Hver aktie på kr. 1.000 giver en stemme.

3.8. Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen.

4.1. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

4.2. Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne valgt ved selskabets stiftelse afgår den 31. december 2013. På en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest den 31. december 2013 foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand med virkning fra 1. januar2014.

4.3. Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand skal herefter ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i Favrskov Kommune har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår.

4.4. Generalforsamlingen vælger formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

4.5. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

4.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

4.7. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4.8. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

4.9. Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

4.10. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem forening eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren.

4.11. Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet.

4.12. Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere aktionærerne om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.

4.13. Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.

4.14. Aktionærerne kan af bestyrelsen indhente yderligere information herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem besty­relse og aktionærerne. 

4.15. Udover den ordinære generalforsamling kan der afholdes orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.

5 .1. Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalgkan finde sted.

6.1 . Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010.

7.1. Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

8.1. I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapitaludelukkende anvendes til affaldsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse 25. maj 2010 samt ændret ved selskabets ordinære generalforsamling den 2. maj 2019.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.