Ejerstrategi

For Favrskov Forsyning A/S 2020-2023

Favrskov Kommune er eneaktionær i Favrskov Forsyning A/S og datterselskaberne Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S (Herefter benævnt Favrskov Forsyning).

Favrskov Forsyning er en vigtig del af den service, som Favrskov Kommune leverer til borgere og virksomheder.

Ejerstrategien sætter retningen for udviklingen af spildevands- og affaldshåndteringen i Favrskov Kommune og er udarbejdet i en dialog mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning.

Ejerstrategien fastlægger Byrådets ambitioner for Favrskov Forsyning og bidrager samtidigt til, at kommunens interesser og værdier i selskabet bevares og udvikles. 

Det overordnede mål med ejerstrategien er at sikre en bæredygtig håndtering af spildevand og affald i Favrskov Kommune, der tager hensyn til nuværende og fremtidige generationer og har fokus på miljø, sundhed og økonomisk ansvarlighed.

Den konkrete udmøntning af strategien varetages af bestyrelsen og direktøren i Favrskov Forsyning.

Samarbejdet mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning er baseret på tillid, dialog og løbende koordinering. Koordineringen af det løbende samarbejde er fastlagt i en særskilt samarbejdsaftale.

Ejerstrategien tager udgangspunkt i gældende spildevands- og affaldsplaner og fastlægger rammerne for, at Favrskov Forsyning som kommunalt ejet forsyningsselskab bidrager til at fremme og indfri kommunens visioner, politikker, strategier og planer i relation til spildevands- og affaldshåndtering.

Spildevandsplanen (Link til Spildevandsplanen) fastlægger mål, rammer og initiativer for håndtering af spildevand og regnvand i kommunen, og den indeholder bl.a. oplysninger om eksisterende og planlagte anlægsprojekter inden for området.

Affaldsplanen (Link til Affaldsplanen) fastlægger mål, rammer og initiativer for håndtering og genanvendelse af affald fra private husstande, kommunale institutioner og erhvervsvirksomheder. 

Favrskov Forsyning skal arbejde for:

 • At fremme de mål og værdier inden for miljø, klima og energi, som kommunen har fastlagt.  
 • At håndteringen af spildevand og affald sker ud fra principper om bæredygtighed, cirkulær økonomi og optimal resurseanvendelse.
 • At taksterne afspejler det service- og kvalitetsniveau, der leveres med udgangspunkt i en ansvarlig gældspolitik

Favrskov Spildevand skal arbejde for:

 • At finde fælles løsninger til håndtering af klimaudfordringer sammen med Favrskov Kommune.
 • At etablere nye løsninger til lokal håndtering af regnvand i samarbejde med Favrskov Kommune.
 • At reducere ud- og indsivning fra eksisterende kloakledninger.
 • At reducere energiforbruget til transport og rensning af spildevand.
 • At finde nye og bæredygtige løsninger for afsætningen af spildevandsslam.

Favrskov Affald skal arbejde for:

 • At sikre en miljømæssig bæredygtig indsamling, håndtering og afsætning af affald.
 • At fremme direkte genbrug og genanvendelse gennem samarbejde med lokale aktører.
 • At mindst 50 % af papir, pap, glas, metal, plast, træ og madaffald genanvendes i 2022 på nationalt plan.
 • At der indføres en separat indsamling af organisk affald fra husholdningerne senest i 2023.
 • At finde nye anvendelsesmuligheder for en del af det indsamlede affald.

Favrskov Forsyning skal arbejde for:

 • At kunderne oplever en høj forsynings- og leverancesikkerhed.
 • At kommunikationen er kendetegnet ved åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed.
 • At organisationen er serviceminded og prioriterer samarbejdet med erhvervslivet.
 • At styrke informationsindsatsen over for skoler og institutioner.
 • At Byrådet modtager relevant og fyldestgørende information, der har politisk og/eller økonomisk betydning.

Favrskov Spildevand skal arbejde for:

 • At sikre koordinering med øvrige ledningsejere ved anlægsarbejder.
 • At sikre tilstrækkelig information til og kommunikation med borgere ved anlægsarbejder.
 • At lugtgener afhjælpes i det omfang det teknisk og økonomisk er muligt.

Favrskov Affald skal arbejde for:

 • At sikre målrettet og direkte information, der bidrager til at fremme genanvendelsen af affald.
 • At den service og vejledning, der er på genbrugspladserne, er imødekommende, professionel og bidrager til en effektiv sortering.
Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.