Privatlivspolitik for Favrskov Spildevand A/S

Denne privatlivspolitik fortæller dig om, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Vi tager behandlingen af dine personoplysninger meget alvorligt, og vores mål er at sikre rimelig og gennemsigtig databehandling. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til os via nedenstående kontaktoplysninger.

Amanda Schmidt Jacobsen, PA- og HR-koordinator
Tlf. 89 64 50 00
forsyning@favrskovforsyning.dk

Favrskov Spildevand A/S
Torvegade 7, 8450 Hammel
Tlf. 89 64 50 00
forsyning@favrskovforsyning.dk
CVR nr. 32939376

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige, for at opfylde Favrskov Spildevands forsyningspligt eller det løbende aftaleforhold. Vi behandler typisk følgende af nedenstående oplysninger:

Almindelige oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer (fastnet)
Mobilnummer (hvis oplyst af dig)
Telefonnummer (arbejde)
CPR-nummer
E-mailadresse (hvis oplyst af dig)
CVR-nummer
Målernummer
Kundenummer
Oplysninger om boligforhold og -type
Ejendomsnummer
Tanktype
Bilregistreringsnummer
Arbejdsområde (erhvervstype)
Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug til brug for afregning
Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
Mails og korrespondance med kunder
Klagesager
Statistiske afvigelser
Oplysninger om flytning, død og konkurs

Følsomme personoplysninger:
Det kan forekomme, at vi behandler følsomme oplysninger om dig. Det kan eksempelvis være i forbindelse med dispensation for beholderplacering ved afhentning af affald, hvor vi behandler dine helbredsoplysninger.

Straffedomme og lovovertrædelser
I sjældne tilfælde behandler vi straffedomme eller lovovertrædelser. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at vi kontakter politiet, hvis der udvises truende adfærd på en ejendom, hvor vi har interesse i at beskytte vores medarbejdere.

Overordnet formål med behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden samt kundebetjening.
 • Administration af kundeforhold i forbindelse med bortledning og rensning af spildevand, herunder løbende administration i forbindelse med kommunens pligt til bortledning og rensning af spildevand og afregning af kundens forbrug.
 • Administration af kundeforhold i forbindelse med afhentning af affald, herunder løbende administration i forbindelse med kommunens pligt til at afhente dagrenovation og afregning af kundens forbrug.

Almindelige personoplysninger
Vores behandling af almindelige personoplysninger, såsom navn og adresse, sker typisk i forbindelse med og som følge af enten vores forsyningspligt og har retsgrundlag i persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og/eller indgåelse af en forsyningsaftale med dig som kunde og har retsgrundlag i artikel 6, stk. 1, litra b. Behandler vi kreditoplysninger om dig, f.eks. i forbindelse med indgåelse af afdragsordninger, sker det på baggrund af en retslig forpligtelse med hjemmel i persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra c.

Målerdata
Indhentning af målerdata (forbrug) forekommer som led i overholdelsen af vores retlige forpligtelse til afregning efter målt forbrug og har hjemmel i persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra c. Afregning af spildevand sker efter målt forbrug via vandmåler, jf. Betalingsloven § 2a, stk. 4. Derudover er behandlingen af målerdata nødvendig af hensyn til opfyldelse af vores leveringsforpligtelse overfor dig som kunde og den efterfølgende fakturering, hvilket har hjemmel i persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi videregiver dine oplysninger om dit forbrug, hvis vi har dit samtykke, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. Det kan eksempelvis være, når du skal sælge din bolig og vi fra din ejendomsmægler modtager en anmodning om oplysning af dit historiske forbrug til brug for salgsopstillingen.

Vores indsamling og behandling af dine målerdata ved hyppigere og intelligent fjernaflæsning foretages med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f, da dette kan ses som værende i samfundets interesse eller udgøre en legitim interesse, eftersom at målerdataene behandles til forsyningsformål, herunder bl.a. forsyningspligt, driftssikkerhed, optimering af drift, forsyningsøkonomi og miljøhensyn. Derudover behandles dataene på baggrund af de grundlæggende principper i persondataforordningens artikel 5. Vi foretager ikke løbende dataindsamling/aflæsning af målerdata med henblik på monitorering af ejendomme.

CPR-nummer
I tilfælde af at vi behandler dit CPR-nummer, sker det efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 med det formål at inddrive fordringer. Derudover behandler vi dit CPR-nummer til følgende formål:

 • Ajourføring af adresseoplysninger (ved fraflytning, dødsbo mv.)
 • Udbetaling via NemKonto
 • Henvendelser via e-boks
 • Ledningsdeklarationer i forbindelse med tinglysning


Straffedomme og lovovertrædelser
Vi behandler kun straffedomme og lovovertrædelser på dig, hvis vi har dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a, eller hvis behandlingen er nødvendig, for at varetage en berettige interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til dig, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra d.

Følsomme personoplysninger
Behandlingen af følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, sker udelukkende på baggrund af at der eksisterer et sagligt formål med behandlingen samt på baggrund af følgende grundlag:

 • Du har givet udtrykkeligt samtykke til behandlingen (persondataforordningen artikel 9, stk. 2, litra a).
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte din eller en anden persons vitale interesser, i tilfælde hvor du fysisk eller juridisk ikke er i stand til at give samtykke (persondataforordningen artikel 9, stk. 2, litra c).
 • Behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (artikel 9, stk. 2, litra f).

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Favrskov Spildevands forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i fem år. Ofte opbevarer vi forbrugsoplysninger længere af hensyn til statistiske formål, eksempelvis i forbindelse med ejerskifte.

Er dine data følsomme, opbevares de så længe, at det er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Favrskov Spildevand. Undtagelsen er dog i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke: Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Favrskov Spildevand, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
   
 • Til ekstern databehandling: Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
   
 • Af juridiske årsager: Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Favrskov Spildevand, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  • Holde Favrskov Spildevand samt dennes kunder og samarbejdspartnere fri fra skade, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Vi kan desuden dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden, for at vise generelle tendenser om, hvordan vores forbrugeres forbrug fordeler sig. Derudover kan vi videregive almindelige personoplysninger til videnskabelige eller statistiske formål, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra e. Det betyder, at vi eksempelvis har ret til at videregive dine målerdata til brug for statistiske eller videnskabelige formål, uden at målerdataene er anonymiseret, hvis det sker i forbindelse med udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Favrskov Spildevand har stort fokus på at beskytte forsyningen og vores forbrugere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer

Vi har derfor udarbejdet en lovpligtig, intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som Favrskov Spildevand har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Favrskov Spildevand har ligeledes procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver løbende back-up af vores datasæt for at undgå datatab.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Favrskov Spildevand underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen privatlivspolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Vores privatlivspolitik kan ændres. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
Retten til at få dine personoplysninger slettet.
Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt kompliceret (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet på nedenstående kontaktoplysninger:

Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
​E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.