REFERAT: GENERAL FORSAMLING - FAVRSKOV SPILDEVAND A/S - 10.05.2022

Indholdsfortegnelse

 1. Valg af dirigent                                                                                                              
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår                   
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse                  
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport    
 5. Valg af revisor                                                                                                             
 6. Eventuelt                                                                                                                     

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang: Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S den 10. maj 2022

Lovgrundlag: Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Den 10. maj 2022 afholdes ordinær generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelt.

Favrskov Spildevand A/S er 100 % ejet af Favrskov Forsyning A/S og derfor afholdes generalforsamlingen med deltagelse af bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S, bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S, direktør for selskaberne samt den øvrige ledelse.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingen

 1. At bestyrelsesformand Søren Frandsen vælges som dirigent.

BESLUTNING
 

Til dirigent valgtes Søren Frandsen der konstaterede, at eneaktionæren - Favrskov Forsyning - var repræsenteret, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes almindelige regler herom.

Favrskov Spildevand A/S – Generalforsamling, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S den 10. maj 2022

Lovgrundlag: Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Favrskov Spildevand håndterer spildevand fra ca. 48.800 indbyggere i Favrskov Kommune på vores seks renseanlæg i Hadsten, Hinnerup, Hammel, Ulstrup, Drøsbro og Voldum. Favrskov Spildevand varetager alle opgaver for forbrugerne vedrørende spildevand fra modtagelse, transport og behandling til sluthåndtering af restprodukterne. Aktiviteterne udføres med vægt på sundhed, miljø, effektivitet, kvalitet og i god dialog med forbrugere og det omgivende samfund, og i henhold til love og kommunale planer for området.

I 2021 rensede vores renseanlæg 3,8 mio. m3 spildevand og regnvand, hvilket er et fald på 7 % i forhold til 2020. De gennemsnitlige nedbørsmængder er i samme periode faldet med 1 %.

Alle seks renseanlæg har igen i 2021 overholdt alle gældende udlederkrav.

Favrskov Spildevand varetager den daglige drift og vedligeholdelse af seks renseanlæg, 1.081 km. kloaknet, 262 pumpestationer og 172 regnvandsbassiner.

UDVIKLING I AKTIVITETER FOR 2021

Strategisk indsats for at forbedre vandmiljøet ved at mindske overløb.

Favrskov Spildevand har som en del af strategi 2024 et stort fokus på at mindske overløb.

Overløbene nedlægges i takt med, at kloakområderne saneres. Det er kun ca. 16 % af kloaksystemerne i Favrskov, som er fælleskloakerede. I strategiperioden skal der nedlægges 20 procent af disse bygværker. Der er nedlagt 6 bygværker siden 2019 (fra 43 til 37 bygværker).

Et overløb forekommer via et bygværk, som findes på kloaksystemer, der er fælles kloakerede med regn- og spildevand. Her kan der ikke laves store nok ledninger til at alt vandet føres til renseanlæg – især i regnvejrssituationer. Derfor laves der bygværker med riste, hvor der sker en aflastning fra ledningsnettet og ud i recipienter. Spildevandet vil være meget fortyndet og faste stoffer tilbageholdes med risten.

I dag udformes nye kloaksystemer som separate systemer – og her er disse bygværker ikke nødvendige. Her ledes regnvandet via separate ledninger ud i recipienterne.

Som en del af vores strategiindsats skal alle overløb og udløb kortlægges. Der er følgende bygværker med overløb / udløb i Favrskov Forsyning:

Tabel der viser antal overløb fra bygværker

Favrskov Spildevand arbejder sammen med Favrskov Kommune om at sikre grundlag for alle tilladelser.

Vandpartner 2 – samarbejde om fremtidige separeringsprojekter

Favrskov Spildevand har i 2021 haft udbud af teknisk rådgivning og entreprenørarbejde indenfor fornyelse og separering af selskabets kloaksystem. Dette er foregået i samarbejde med MOE A/S, som rådgiver og i mindre omfang med Aarhus Vand.

Der er lavet fem udbud og der er indgået rammeaftaler med:

 • Opgravning – VAM
 • Rådgivning – NIRAS
 • Foring af kloakledning - Per Aarsleff
 • Kloak-TV – FKSslamson
 • Opmåling og Data - LE34 (Landinspektør).

Hele udbuddet er foregået i partnering (som tidligere), dvs. at der aftalemæssig er tilknyttet en partneringaftale til hver rammeaftale, som forpligtiger partnerne til at samarbejde efter en partnerskabskultur, samt bidrage til opfyldelse af mål og udvikling af Favrskov Forsynings strategiske fokusområder. Alle fem rammeaftaler gælder for perioden 2022-2027.

Tilfredshedsmålinger

Når vi sanerer kloak i byområder, udfører vi løbende tilfredshedsmålinger hos borgerne i områderne. I 2021 er der udført undersøgelser i både Selling og Laurbjerg.

Når spørgeskemaerne udsendes, oplyses det, at såfremt man ikke svarer på skemaet, tæller man med i resultatet som tilfreds med det udførte arbejde. Der er foretaget to målinger i Selling, en for 3. etape og en for 4. etape. For 3. etape har tilfredsheden været 97,3 % og for 4. etape 98,1 %. For Laurbjerg har tilfredsheden været 98,9 %. Det er en meget fin tilfredshed for både Selling og Laurbjerg.

Vi anvender aktivt målinger i vores videre arbejde. Vi følger op på, hvis der er borgere som har noteret en utilfredshed i spørgeskemaet eksempelvis gener i forbindelse med anlægsarbejdet.

Afsluttede og kommende projekter

Separatkloakering af Thorsø og Selling blev afsluttet i 2021, dog mangles der lidt færdiggørelsesarbejde i 2022, såsom udlægning af slidlag. Separering af Laurbjerg kører videre og afsluttes i 2022. Separering af den sidste del af Voldum er sat i bero, da ekspropriation til bassinanlæg trækker ud. Forventes først udført i 2023.

Vi er i gang med projektering af separering af Svenstrup og Gerning. Vi forventer at anlægsarbejdet påbegyndes efter sommerferien i 2022. Derudover arbejder vi videre med planlægning af den kommende separering af Hadsten By. Vi forventer at påbegynde projektering af Hadsten by i 2022 såfremt vores første ansøgning om udledningstilladelse bliver færdigbehandlet. Separering af Miravej i Søften er igangsat med projektering.

I henhold til kommunens spildevandsplan 2021-2028 skal Voldum Renseanlæg nedlægges, og spildevand skal afskæres og pumpes til Hadbjerg. Spildevand fra Ødum og Rigtrup skal ligeledes afskæres og pumpes til Selling. Igangsætning af projekt for afskærende ledninger sker i løbet af 2022.

Der er en del kommunale og private byggemodner, bl.a. kan nævnes Kildebakken og Munkebakken i Hadsten og Hvedebakken i Hammel. Et nyt aspekt i byggemodninger er, at der arbejdes med vand på terræn (LAR – lokal afledning af regn) og, at der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner bliver lavet en vandhåndteringsplan, som skal sikre en ordentlig håndtering af vejrdagsregn og klimaregn indenfor lokalplansområdet.

Det uønskede stof PFOS er overskredet for Hadsten

I efteråret 2021 kom Miljøstyrelsen med anbefalinger til et loft over PFAS i spildevandsslam. De nye, foreløbige vejledende grænseværdier skal beskytte landbrugets marker mod PFAS-forurening fra spildevandsslam.

PFAS er en forkortelse for perfluorerede alkylsyrer, og er en samlet betegnelse for en stor gruppe fluorholdige stoffer. Der findes flere typer af forbindelser som f.eks. PFOS, PFOSA, PFOA m.v. Stofferne er fremstillet industrielt og nedbrydes ikke i naturen. Stofferne har tidligere været brugt til blandt andet brandslukningsskum i forbindelse med brandskoler, og har også været anvendt til imprægnering i forskellige industrier.

Miljøstyrelsen har sat en foreløbig vejledende grænseværdi for summen af de fire PFAS-stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) på 0,01 mg/kg TS, samt en grænseværdi for summen af 22 PFAS på 0,4 mg/kg TS.

Favrskov Spildevand har på baggrund af dette foretaget analyser af stofferne på renseanlæggene i Hammel, Hinnerup og Hadsten. De målte værdier for PFAS på Hinnerup- og Hammel renseanlæg lå alle under grænseværdierne. Resultaterne viste for Hadsten renseanlæg en overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for fire PFAS stoffer. Den vejledende grænseværdi er 0,01 mg/kg TS og vores analyse viste 0,03 mg/kg TS. Den vejledende grænseværdi for 22 andre PFAS stoffer på 0,4 mg/kg TS er ikke overskredet.

Spildevandsslammet fra Hadsten Renseanlæg ændrer på baggrund af overskridelsen af de vejledende grænseværdier således, at vores slam skifter type fra A-slam til C-slam. Mens A-slam kan køres på landbrugsjord, skal C-slam forbrændes, hvilket skaber væsentlig dyrere omkostninger for bortskaffelse af spildevandsslam.

Dette er et større problem i branchen, og derfor er Favrskov Spildevand i dialog med andre forsyninger samt DANVA omkring problemstillingen. Branchen er fuld i gang med at se på de teknologiske muligheder i forhold til rensning for PFAS, men der er endnu ikke en afprøvet teknologi, der kan anvendes. Det betyder, at slam fra Hadsten Renseanlæg nu pumpes ud på slammineraliseringsanlægget, hvor det opbevares indtil en løsning findes. Slammet i slammineraliseringsanlægget overskrider ligeledes de nuværende grænseværdier.

Den største kilde til PFAS i Hadsten vurderes at være Feltengård deponi, men der er også planlagt kildesporing af udvalgte i oplandet for at udelukke evt. andre kilder. Kildesporingen forventes udført med de såkaldte sorbiceller som sættes ned i skelbrønden.

Covid-19 overvågning i spildevand

Favrskov Spildevand har deltaget i covid-19 overvågningen af spildevandet, og der er siden september blevet taget 3 ugentlige covid-19 prøver i indløbet på Hadsten, Hammel, Hinnerup og Drøsbro renseanlæg. Analysefirmaet Eurofins er tovholder på opgaven for SSI. SSI afholder alle udgifter forbundet med opgaven.

FORVENTET UDVIKLING I 2022

Spildevandsplan 2021-2028

Favrskov Kommune har udarbejdet en ny spildevandsplan, som forventes godkendt af byrådet i april 2022. I spildevandsplanen fremgår, hvilke områder/byer Favrskov Spildevand skal separatkloakere i perioden 2021-2022. Byerne/områderne er Svenstrup, Gerning, V. Velling, Hvorslev og Miravej i Søften, samt dele af Hadsten By.

Økonomi og takster for 2022

Den økonomiske indtægtsramme for Favrskov Spildevand er af Forsyningssekretariatet fastsat til 81,4 mio. kr. i 2022. Den økonomiske ramme for 2023 udgør 79,5 mio. kr. Spildevandsselskabets indtægter må over en 2-årig reguleringsperiode for 2022 og 2023 ikke overstige den samlede ramme.

I 2022 udgør de regulatoriske indtægter for Favrskov Spildevand, der er omfattet af den økonomiske ramme, 87,4 mio. kr. Heraf er 16,9 mio. kr. vedrørende tilslutningsbidrag. De forventede ekstraordinære store tilslutningsbidrag i 2022 og fremadrettet gør, at Favrskov Spildevand ændrer regulatorisk princip om periodisering af tilslutningsbidrag. Periodiseres tilslutningsbidragene bliver selskabets reguleringsmæssige omsætning på 70,8 mio. kr. Selskabet overholder med budget 2022 dermed den økonomiske ramme for 2022.

Samlet forventes et driftsmæssigt resultat for 2022 på 3,5 mio. kr. og et likviditetsmæssigt resultat på - 5,3 mio. kr., der vil reducere det akkumulerede hvile i sig selv-resultat. Tilslutningsbidraget er indeksreguleret og pristalsfremskrevet for 2022 i forhold til takster for 2021.

Grundet overdækningen fra det akkumulerede hvile-i-sig-selv resultat fastholdes den variable spildevandstakst på 41,50 kr. inkl. moms og det faste bidrag fastholdes på 625 kr. inkl. moms. i 2021. De øvrige takster fastholdes ligeledes.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingen

 1. At bestyrelsesformandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Spildevand A/S – Generalforsamling, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S den 10. maj 2022

 

Lovgrundlag: Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal behandle årsrapport for 2021, som bliver fremlagt af selskabets revisor på generalforsamlingen.

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisors konklusion er følgende:

”Vi har revideret årsregnskabet for Favrskov Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Årsrapport fremgår af bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

Årets resultat for 2021 viser et overskud på 0,1 mio. kr. efter skat, mod et overskud i 2020 på 12,2 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til, at tilslutningsbidrag i 2021 udgør 5,5 mio. kr. mod ekstraordinært store tilslutningsbidrag i 2020 på 15,9 mio. kr. Det variable vandafledningsbidrag blev reduceret fra 2020 til 2021, hvilket har medført et fald i omsætningen på 4,5 mio. kr. Den samlede omsætning er faldet med 14,8 mio. kr. for 2021 i forhold til 2020.

Driftsomkostninger, eksklusive afskrivninger og hensættelser til tab på debitorer er steget med 0,1 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Selskabets af- og nedskrivninger på anlægsaktiver er stort set uændrede i 2021. Afskrivningerne er indregnet i produktions- og distributionsomkostningerne.

Selskabet er underlagt årsregnskabslovens regler såvel som et ”hvile-i-sig-selv-princip”, hvor indtægter over tid skal dække omkostninger til drift og investeringer for at drive en spildevandsforsyning. Forskellen mellem de to opgørelsesmetoder er et negativt resultat for 2021 på 1,4 mio. kr., mod et positivt resultat jf. ”hvile-i sig- selv” på 10,0 mio. kr. for 2020.

Den økonomiske ramme for Favrskov Spildevand er af Forsyningssekretariatet fastsat til 81,7 mio. kr. i 2021. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. Da Favrskov Spildevands samlede indtægter i 2021 ex. tømningsordningen var på 76,3 mio. kr. er denne ramme overholdt med 5,4 mio. kr. op til den fastsatte ramme.

Årets investeringer i 2021 blev i alt 50,8 mio.kr., hvor de væsentligste projekter er separeringer i Selling, Laurbjerg og Thorsø. Favrskov Spildevand er fortsat i gang med kloaksaneringer i flere områder af kommunen. De igangværende projekter fra 2021 fortsætter i 2022.

Indeholdt i årets investeringer er 7,0 mio. kr., der er anvendt til kommunale og private byggemodninger i Favrskov Kommune, hvoraf langt den største investering i 2021 er Bjerggårdsvej i Hinnerup.

Hensættelsen til tab udgør i 2021 1,0 mio. kr. mod 1,1 mio. kr. i 2020. Der er i 2021 bogført realiserede tab på 0,4 mio. kr. mod 0,1 mio. kr. i 2020.

Ved opgørelse af årsafregningen opstår der typisk både tilgodehavender og gæld ved forbrugerne. Er dette tilfældet præsenteres der både et tilgodehavende og en gæld i selskabets balance. For året er der tilgodehavender hos forbrugere på 6,7 mio. kr. og en gæld til forbrugerne på 6,1 mio. kr. Netto tilgodehavendet pr. 31.12.2021 udgør således 0,6 mio. kr. Tidligere år har det været præsenteret med et nettobeløb i balancen.

Favrskov Spildevand A/S - Generalforsamling

10-05-2022 10:20

 

Tidl. politisk behandling        

Sagsnr. EMN-2022-01116

DokID: 2606939

Sagsbehandler safu

Forventet sagsgang        Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S den 10. maj 2022

Lovgrundlag                         Selskabets vedtægter

 

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal behandle årsrapport for 2021, som bliver fremlagt af selskabets revisor på generalforsamlingen.

 

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

 

Revisors konklusion er følgende:

”Vi har revideret årsregnskabet for Favrskov Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

 

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.

 

Årsrapport fremgår af bilag.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

 

Årets resultat for 2021 viser et overskud på 0,1 mio. kr. efter skat, mod et overskud i 2020 på 12,2 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til, at tilslutningsbidrag i 2021 udgør 5,5 mio. kr. mod ekstraordinært store tilslutningsbidrag i 2020 på 15,9 mio. kr. Det variable vandafledningsbidrag blev reduceret fra 2020 til 2021, hvilket har medført et fald i omsætningen på 4,5 mio. kr. Den samlede omsætning er faldet med 14,8 mio. kr. for 2021 i forhold til 2020.

 

Driftsomkostninger, eksklusive afskrivninger og hensættelser til tab på debitorer er steget med 0,1 mio. kr. fra 2020 til 2021.

 

Selskabets af- og nedskrivninger på anlægsaktiver er stort set uændrede i 2021. Afskrivningerne er indregnet i produktions- og distributionsomkostningerne.

 

Selskabet er underlagt årsregnskabslovens regler såvel som et ”hvile-i-sig-selv-princip”, hvor indtægter over tid skal dække omkostninger til drift og investeringer for at drive en spildevandsforsyning. Forskellen mellem de to opgørelsesmetoder er et negativt resultat for 2021 på 1,4 mio. kr., mod et positivt resultat jf. ”hvile-i sig- selv” på 10,0 mio. kr. for 2020.

 

Den økonomiske ramme for Favrskov Spildevand er af Forsyningssekretariatet fastsat til 81,7 mio. kr. i 2021. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. Da Favrskov Spildevands samlede indtægter i 2021 ex. tømningsordningen var på 76,3 mio. kr. er denne ramme overholdt med 5,4 mio. kr. op til den fastsatte ramme.

 

Årets investeringer i 2021 blev i alt 50,8 mio.kr., hvor de væsentligste projekter er separeringer i Selling, Laurbjerg og Thorsø. Favrskov Spildevand er fortsat i gang med kloaksaneringer i flere områder af kommunen. De igangværende projekter fra 2021 fortsætter i 2022.

 

Indeholdt i årets investeringer er 7,0 mio. kr., der er anvendt til kommunale og private byggemodninger i Favrskov Kommune, hvoraf langt den største investering i 2021 er Bjerggårdsvej i Hinnerup.

 

Hensættelsen til tab udgør i 2021 1,0 mio. kr. mod 1,1 mio. kr. i 2020. Der er i 2021 bogført realiserede tab på 0,4 mio. kr. mod 0,1 mio. kr. i 2020.

 

Ved opgørelse af årsafregningen opstår der typisk både tilgodehavender og gæld ved forbrugerne. Er dette tilfældet præsenteres der både et tilgodehavende og en gæld i selskabets balance. For året er der tilgodehavender hos forbrugere på 6,7 mio. kr. og en gæld til forbrugerne på 6,1 mio. kr. Netto tilgodehavendet pr. 31.12.2021 udgør således 0,6 mio. kr. Tidligere år har det været præsenteret med et nettobeløb i balancen.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingen:

1.   At årsrapport for 2021 godkendes.

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Spildevand A/S – Generalforsamling, 10. maj 2022:

Fraværende:

Bilag

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S den 10. maj 2022

Lovgrundlag: Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

I forhold til generalforsamlingens dagsordenspunkt om anvendelse af overskud eller dækning af tab kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at årets resultat på 0,1 mio. kr., tilføres Favrskov Spildevand A/S’ egenkapital, som herefter udgør 1,69 mia. kr. pr. 31. december 2021.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingen: 

 1. At årets resultat på 0,1 mio. kr. bliver overført til selskabets egenkapital.

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Spildevand A/S – Generalforsamling, 10. maj 2022:

Fraværende:

Bilag

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S den 10. maj 2022

Lovgrundlag: Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal godkende valg af revisor for Favrskov Spildevand i 2021.

Aftale med Ernst & Young er vedhæftet som bilag.  

VURDERING

Favrskov Forsyning koncernen havde udbudt revisionsaftalen i slutningen af 2020, hvor udbuddet blev vundet af Ernst & Young.

Udbuddet omfatter revision for regnskabsårene 2020 og 2021 med mulighed for forlængelse for regnskabsårene 2022 og 2023. Udbuddet indeholder følgende delopgaver:

 • Lovpligtige revisioner for Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S.
 • Lovpligtige erklæringer for Favrskov Spildevand A/S i forbindelse med den statslige regulering af vandselskaber.
 • Skattemæssige assistance for alle selskaber.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingen:

 1. At Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28, Værkmestergade 25, postboks 330, 8000 Aarhus C fortsætter som selskabets revisor i 2022.

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Spildevand A/S – Generalforsamling, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

Revisionsaftale (2606957)

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Generalforsamling i Favrskov Spildevand A/S den 10. maj 2022

Lovgrundlag: Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

I henhold til selskabets vedtægter skal generalforsamlingen indeholde et dagsordenspunkt; eventuelt.

Selskabets vedtægter foreskriver, at aktionærer kan indgive forslag til behandling på generalforsamlingen i tids nok til, at de kan optages på dagsordenen.

VURDERING

Der er foruden de i dagsordenen omfattede punkter ikke blevet indgivet yderligere punkter til behandling.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S indstiller til generalforsamlingen:

 1. At generalforsamlingen gennemgår punktet.

BESLUTNING

Ingen punkter

Favrskov Spildevand A/S – Generalforsamling, 10. maj 2022:

Fraværende:

Bilag

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.