REFERAT: GENERAL FORSAMLING - FAVRSKOV AFFALD A/S - 10.05.2022

Indholdsfortegnelse

 1. Valg af dirigent                                                                                                              
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår                   
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse                  
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport    
 5. Valg af revisor                                                                                                             
 6. Eventuelt    

 

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 10. maj 2022

Lovgrundlag: Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Den 10. maj 2022 afholdes ordinær generalforsamling i Favrskov Affald A/S med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelt.

Favrskov Affald A/S er 100 % ejet af Favrskov Forsyning A/S og derfor afholdes generalforsamlingen med deltagelse af bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S, bestyrelsen for Favrskov Affald A/S, direktør for selskaberne samt den øvrige ledelse.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller til generalforsamlingen:

1.   At bestyrelsesformand Søren Frandsen vælges som dirigent.

BESLUTNING

Til dirigent valgtes Søren Frandsen der konstaterede, at eneaktionæren - Favrskov Forsyning - var repræsenteret, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes almindelige regler herom.

Favrskov Affald A/S – Generalforsamling, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

 

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 10. maj 2022

Lovgrundlag: Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Favrskov Affald håndterer dagrenovation og afhentning af genbrugsmaterialer hos 20.500 husstande. Herudover driver Favrskov Affald de fire genbrugspladser i Hadsten, Hinnerup, Hammel og Hvorslev med adgang for såvel private som erhverv.

I 2021 besøgte 364.967 kunder vores fire genbrugspladser, hvilket er en stigning fra 2020 på 2,1 %. Det skal i den forbindelse bemærkes, at genbrugspladserne i foråret 2020 havde en periode med fuld nedlukning af adgangen for private borgere samt en efterfølgende periode med adgangsbegrænsninger, grundet Corona restriktioner.

Kunderne afleverede i 2021 i alt 29.505 tons på genbrugspladserne, hvilket er et fald fra 2020 på ca. 12 %. Af de 29.505 tons blev de 20.366 tons afsat til genanvendelse. Dette giver en genanvendelsesprocent i 2021 på ca. 69 % for genbrugspladserne. Dette er en stigning i forhold til 2020, hvor genanvendelsen for genbrugspladserne var på ca. 65 %. Forklaringen på stigningen i genanvendelsesprocenten findes primært i, at mængden af rent træ, som afsættes til genanvendelse, og som var faldet i 2020, igen er steget. Desuden er mængden af småt, forbrændingsegnet affald faldet i 2021. Faldet kan ses som en konsekvens af, at fraktionen medio 2021 blev omdøbt til ”rest efter sortering”, og at der i den forbindelse blev gjort en særlig indsats med sorteringsvejledning på genbrugspladserne. Faldet i mængderne til forbrænding er således placeret i andet halvår af 2021. Gennemsnitligt blev der i de sidste fem måneder af 2021 afleveret ca. 37 % mindre affald i fraktionen ”Rest efter sortering – under 70 cm.” end der blev i de første 6 måneder i fraktionen ”Småt brændbart”. Overgangen fra ”småt brændbart” til ”rest efter sortering” skete i løbet af juli, som derfor ikke indgår i sammenligningen.

Det skal bemærkes, at mængderne af genanvendeligt affald er baseret på de mængder, som afsættes fra Favrskov Affald til første afsætningsled. Der er ikke korrigeret for evt. tab senere i processen med oparbejdning til genanvendelse.

Samlet set svarer de indsamlede og afleverede mængder fra dagrenovation, genbrugsbeholder (inkl. kuber) samt genbrugspladser til, at hver indbygger i Favrskov Kommune afleverede ca. 841 kg. affald i 2021 mod ca. 956 kg. i 2020.

Med den nye genbrugsplads i Hammel er der øget fokus på direkte genbrug. Dette er også med til at nedbringe affaldsmængden på genbrugspladserne.

I Hadsten blev der udført forsøg med et område til direkte genbrug – og dette blev implementeret i større målestok på den nye plads i Hammel. I Hammel er der opstillet vægt, som kunderne skal veje de genstande på, som de tager med sig fra Gi og Ta – området. Vurderingen er, at ca. 50 % af kunderne vejer tingene.

Det første halve år af Gi’ og Ta’ i Hammel har ca. 24 tons genbrugsguld fået nyt liv.

Et forsøg med vejning i Hadsten i 2019 viste, at der potentielt kan afhentes ca. 110 tons årligt fra Gi’ og Ta’ området på Hadsten genbrugsplads. I Hadsten vejes der dog ikke permanent.

UDVIKLING I AKTIVITETER I 2021

Hammel genbrugsplads

I juli 2021 åbnede den nye genbrugsplads i Hammel. Den nye plads er større og mere brugervenlig idet oversigts- aflæsnings- og kørselsforhold er væsentligt forbedrede i forhold til den gamle plads. Samtidig er forhold omkring miljø- og arbejdsmiljø blevet opdateret til nutidens standard. I forbindelse med indretning af pladsen, har der været tilknyttet et borgerpanel, som har givet gode input til pladsens indretning.

Pladsen er åben på hverdage fra kl. 7 – 20 (kl. 7-18 i weekend og helligdage). I tidsrummet fra kl. 12 – 18 (kl. 9-15 i weekend og helligdage) er der bemanding på pladsen og i ydertiderne er pladsen ubemandet. For at få adgang til pladsen i den ubemandede åbningstid, skal man tilmelde sin bil samt mobilnummer på Favrskov Forsynings hjemmeside. Her skal man gennemføre en lille test omkring korrekt sortering og adfærd på pladsen, før man har adgang i den selvbetjente åbningstid. Via tv-overvågning kan vi kontrollere kundernes sortering og adfærd – og hermed har vi mulighed for at rette henvendelse til kunder, som ikke sorterer deres affald og overskrider gældende retningslinjer/regler. Der er i alt 1.557 private brugere og 61 virksomheder tilmeldt til den ubemandede åbningstid.

Da der var en stor lagerbygning på grunden, blev det muligt at indrette en Gi’ og Ta’ afdeling på pladsen. Området har en afdeling til frivillige foreninger – og et område til borgerne, hvor de kan stille gode genbrugsting – eller tage noget med hjem.

Genbrugspladserne i kommunen besøges årligt af mange borgere – og derfor er der udført bede, som fremmer biodiversiteten.

Husstandsindsamling – 10 fraktioner

Ny lovgivning betyder, at der fremover skal indsamles 10 fraktioner hos alle husstande. Dette skal implementeres senest med udgangen af 2022. Favrskov Affald indgår i et samarbejde med Renosyd, Reno Djurs og Kredsløb (tidligere Affald Varme Aarhus), sådan at borgerne i de 6 kommuner vil få samme sortering.

I 2021 er der arbejdet med at finde frem til konceptet for denne sortering. Det betyder, at et almindeligt parcelhus fremover vil få 3 affaldsspande med i alt 5 rum:

 • 1 spand med 2 rum til mad – restaffald
 • 1 spand med 2 rum til glas/metal – plast/fødevarekartoner
 • 1 spand med 1 rum til pap/papir (og evt. tekstiler)

Dertil kommer en rød kasse til farligt affald.

Fælles bebyggelser vil få den samme sortering, men fordelt på andre containere/beholdere. Dette aftales de enkelte steder.

I efteråret 2021 og frem til efteråret 2022 vil der pågå et arbejde med at udbyde beholdere, indsamling, afsætning og klistermærker.

Allerede nu ved vi, at ordningen først kan starte den 1. maj 2023, da renovatørerne ikke kan have renovationsbiler klar tidligere.

FORVENTET UDVIKLING I 2022

Økonomi og takster for 2022

Favrskov Affald forventer en overdækning for 2022 på 2 – 3 mio. kr., så den samlede akkumulerede underdækning for alle ordninger vil blive forøget til ca. 4 – 5 mio. kr.

Alle ordninger er omfattet af ”hvile i sig selv” princippet. Der fastsættes takster for alle ordninger, og for en husstand betyder det en sammensat takst: Genbrug og dagrenovation.

Taksten for en husstand med ugentlig sækketømning stiger med 294 kr. og udgør i 2022 1.468 kr. mod 1.174 kr. i 2021. Stigningen på de 25 % er en konsekvens af, at selskabet har været nødt til at udbyde dagrenovationsopgaven i en periode på kun 13 måneder, da de nye indsamlingsordninger skal indføres inden udgangen af 2022. Den korte periode har begrænset renovatører, der har budt på opgaven, og som konsekvens heraf en stigende omkostning.

Taksten for genbrugsordninger bliver i 2022 delt i én takst for genbrugspladser og én takst for genbrugsbeholder.

Den samlede takst for genbrugsordninger for forbrugerne fastholdes i 2022 på i alt 2.110 kr.

Taksterne for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne fastholdes, så en håndværkervirksomhed også i 2022 skal betale 9.500 kr. for et årsabonnement.

Favrskov Affald har et samarbejde med Randers og Mariagerfjord kommuner om adgang til genbrugspladserne for Erhverv. Det er en ordning, som giver erhverv med årsabonnement adgang til at benytte både genbrugspladser i Randers, Mariagerfjord og Favrskov på tværs af kommunegrænserne. Har en virksomhed betalt for et års abonnement i Favrskov, må man også aflevere sit affald i Randers og Mariagerfjord uden ekstra betaling.

Udover samarbejdet med Randers og Mariagerfjord kommuner er der også en sms-ordning i samarbejde med affaldsselskaber i Business Region Aarhus (BRA), hvor erhvervsdrivende i hele BRA kan købe sig adgang til et besøg på genbrugspladser i Favrskov Kommune. SMS-ordningen er uændret og koster 250 kr. pr. besøg i 2022.

Moms på dagrenovation

Landsskatteretten slog i efteråret 2020 fast, at kommuner og kommunalt ejede forsyningsselskaber ikke skal lægge moms på regningen for afhentning af affald.

Favrskov Affald afventer dog et officielt styresignal fra Skattestyrelsen om, hvad Landsrettens afgørelse reelt kommer til at betyde for Favrskov Affalds kunder.

Indtil vi ved præcis, hvad det kommer til at betyde for Favrskov Affald, bliver der fortsat opkrævet moms for afhentning af affald.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller til generalforsamlingen:

1.   At bestyrelsesformandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Affald A/S – Generalforsamling, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 10. maj 2022

Lovgrundlag: Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal behandle årsrapport for 2021, som bliver fremlagt af selskabets revisor på generalforsamlingen.

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisors konklusion er følgende:

”Vi har revideret årsregnskabet for Favrskov Affald A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Årsrapport fremgår af bilag.

ØKONOMI

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

Favrskov Affald skal følge et ”hvile i sig selv”-princip, der betyder, at indtægter og omkostninger skal balancere. Derfor viser årets resultat et 0.

I nettoomsætningen er der indregnet årets over-/underdækning overfor forbrugerne. I 2021 er resultatet en overdækning på 7,4 mio. kr. mod en underdækning på 1,9 mio. kr. i 2020. I overdækningen for 2021 er der korrigeret for køb og salg af grunde vedrørende modernisering af genbrugspladser på 0,7 mio. kr. Årets driftsmæssige overdækning er på 6,7 mio. kr.

Favrskov Affald har ultimo 2021 en samlet overdækning på samtlige ordninger på 2,0 mio. kr. Resultatet på de enkelte takstordninger fremgår nedenfor:

Tabel med resultat på takstordninger i Favrskov Affald i 2021

Årets omsætning i 2021 justeret for årets over-/underdækninger er 61,8 mio. kr., mod 51,8 mio. kr. i 2020. Den budgetterede omsætning for 2021 var på 59,5 mio. kr.

Afvigelsen på 2,3 mio. kr. skyldes en øget indtjening på salg af genanvendelige materialer på 2,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til en markant stigning i prisen for salg af metal/skrot samt papir og pap, hvor omsætningen for 2021 er for disse fraktioner er steget med 70 % i forhold til 2020.

Øvrige omsætningsposter er stort set i overensstemmelse med budgettet.

Produktionsomkostningerne er steget med 1,5 mio. kr. fra 49,4 mio. kr. i 2020 til 50,9 mio. kr. i 2021. Produktionsomkostningerne for 2021 er i alt væsentlighed i overensstemmelse med budgettet.

Stigningen i produktionsomkostningerne er en konsekvens af øgede transportomkostninger, som følge af at deponiaffald og haveaffald ikke længere køres til Feltengård, men i stedet til deponier længere væk. Dertil kommer at der er indgået en ny kortvarig kontrakt vedrørende tømning af dagrenovation, hvilket har medført en meromkostning i 2021 på ca. 0,4 mio. kr.

Administrationsomkostninger er stort set uændret fra 2020 til 2021. Andre driftsindtægter er steget, da man i 2021 har fået en huslejeindtægt fra den købte ejendom, der skal anvendes til den fremtidige modernisering af Hadsten genbrugsplads.

Favrskov Affald har i 2021 investeret 22,0 mio.kr. Heraf er 21,0 mio. kr. investeringer, der vedrører moderniseringen af genbrugspladser. De øvrige investeringer er primært mindre indkøb af udstyr og vedligeholdelse af driftsmateriel.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller til generalforsamlingen:

 1. At årsrapport for 2021 godkendes.

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Affald A/S – Generalforsamling, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

 1. Favrskov Affald_Årsrapport 2021_BM (2606442)

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 10. maj 2022

Lovgrundlag: Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

I forhold til generalforsamlingens dagsordenspunkt om anvendelse af overskud eller dækning af tab kan oplyses, at årets resultat er på 0 kr. for 2021. Selskabets egenkapital er således uændret i forhold til 2020 og udgør pr. 31. december 2021 0,5 mio. kr.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller til generalforsamlingen:

 1. At årets resultat på 0 mio. kr. godkendes som overført resultat.

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Affald A/S – Generalforsamling, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 10. maj 2022

Lovgrundlag: Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal godkende valg af revisor for Favrskov Affald i 2021.

Aftale med Ernst & Young er vedhæftet som bilag.  

VURDERING

Favrskov Forsyning koncernen havde udbudt revisionsaftalen i slutningen af 2020, hvor udbuddet blev vundet af Ernst & Young.

Udbuddet omfatter revision for regnskabsårene 2020 og 2021 med mulighed for forlængelse for regnskabsårene 2022 og 2023. Udbuddet indeholder følgende delopgaver:

 • Lovpligtige revisioner for Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S.
 • Lovpligtige erklæringer for Favrskov Spildevand A/S i forbindelse med den statslige regulering af vandselskaber.
 • Skattemæssige assistance for alle selskaber.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller til generalforsamlingen:

 1. At Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28, Værkmestergade 25, postboks 330, 8000 Aarhus C fortsætter som selskabets revisor i 2022.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

 1. Revisionsaftale (2606957)

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Generalforsamling i Favrskov Affald A/S den 10. maj 2022

Lovgrundlag: Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

I henhold til selskabets vedtægter skal generalforsamlingen indeholde et dagsordenspunkt; eventuelt.

Selskabets vedtægter foreskriver, at aktionærer kan indgive forslag til behandling på generalforsamlingen i tids nok til, at de kan optages på dagsordenen.

VURDERING

Der er foruden de i dagsordenen omfattede punkter ikke blevet indgivet yderligere punkter til behandling.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S indstiller til generalforsamlingen:

 1. At generalforsamlingen gennemgår punktet.

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Affald A/S – Generalforsamling, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.