REFERAT: BESTYRELSESMØDE FAVRSKOV SPILDEVAND A/S - 21.09.22

Hammel administrationsbygning

Indholdsfortegnelse

 1. Introduktion til økonomi, regulering samt sammenhæng til øvrige selskaber - Favrskov Spildevand    
 2. Budget 2023 - Favrskov Spildevand A/S                                                                         
 3. Budgetopfølgning pr. 30.06.2022 for Favrskov Spildevand                                            
 4. Orientering til bestyrelsen - 21. september 2022 (Lukket)                                                            
 5. Plan og program for bestyrelsesmøder 2023                                                                 
 6. Kommunikation fra bestyrelsen                                                                                     
 7. Bestyrelsen har ordet (Lukket)                                                                                                    

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 21. september 2022

Lovgrundlag                        

SAGENS INDHOLD

I denne sag introduceres bestyrelsen for de væsentligste økonomiske faktorer for Favrskov Spildevand A/S, herunder den økonomiske regulering, samt sammenhænge og samhandel mellem selskaberne i Favrskov Forsyning koncernen.

Der er udarbejdet et bilag til sagen, der viser de største omkostningsdrivere for hvert selskab.

VURDERING

Favrskov Forsyning koncernen består af følgende tre selskaber

 • Favrskov Forsyning
 • Favrskov Affald
 • Favrskov Spildevand

Aktiviteterne i Favrskov Spildevand A/S består både af spildevandsaktiviteter i form af håndtering og rensning af spildevand og regnvand samt administration af tømningsordningen.

ØKONOMI

Favrskov Spildevand er underlagt offentlig økonomisk regulering, konkurrencemyndighederne, som årligt fastlægger et indtægtsloft for selskabets maksimale indtægter ved spildevandsaktivitet. Indtægtsloftet bliver løbende prisudviklet, og er desuden underlagt generelle effektivisering af drifts- og anlægsomkostninger, som er gældende for hele branchen. Herudover bliver selskabet også pålagt individuelle effektiviseringer på baggrund af en benchmarking mellem selskaberne, der opgøres i forhold til de modelbestemte mest effektive selskaber i branchen.

Selskabets væsentligste indtægter består af:

 • Variable bidrag
 • Faste bidrag
 • Tilslutningsbidrag
 • Vejafvandingsbidrag

Lagkagediagram med fordeling af indtægter i favrskov spildevand

Selskabets væsentligste omkostningsdrivere er:

 • Afskrivninger
 • Driftsomkostninger
 • Personaleomkostninger
 • Administrative omkostninger
 • Finansielle omkostninger

Lagkagediagram med fordeling af omkostninger i Favrskov spildevand

 

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

 • At introduktionen tages til efterretning

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

 1. Præsentation - Introduktion til økonomi samt sammenhæng til øvrige selskaber - Spildevand (3420931)

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde d. 21. september 2022

Lovgrundlag: Vandsektorloven og lov om regler for spildevandsanlæg

 

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag godkende budget og takster for 2023, for aktiviteterne i Favrskov Spildevand A/S.

Aktiviteterne i Favrskov Spildevand A/S består både af spildevandsaktiviteter i form

af håndtering og rensning af spildevand og regnvand samt administration af tømningsordningen.

Begge aktiviteter skal hver for sig følge et ”hvile i sig selv” princip. Hertil er spildevandsaktiviteten underlagt en indtægtsramme.

Budget for spildevandsaktiviteten og tømningsordningen fremgår i bilag til sagen ”Budget for 2023”.

VURDERING

Favrskov Spildevand forventer et resultat for 2023 på -10,7 mio. kr. og et likviditetsmæssigt resultat for året på -15,5 mio.kr., hvis der ikke låneoptages til investeringer. Det driftsmæssige og likviditetsmæssige resultat er lig resultatet for spildevandsaktiviteten, da tømningsordningen har et driftsmæssigt resultat på 0 kr. og et likviditetsmæssig positivt resultat på 0,03 mio. kr.   

Budget 2023 fremgår af bilag, ”Budget for 2023”, og er sammensat af et budget for spildevandsaktiviteten og tømningsordningen. En detaljeret oversigt og bemærkninger til anlægsinvesteringer fremgår ligeledes af bilag, ”Investeringer 2023”.

Spildevandsaktivitet

Der er budgetteret 90,9 mio.kr. i driftsomkostninger for 2023, hvoraf afskrivninger udgør 57,8 mio. kr. De samlede budgetterede driftsomkostninger ex. afskrivninger og finansielle poster udgør i 2023, 33,2 mio. kr. mod 29,8 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til en samlet stigning på 3,3 mio. kr. Stigningen er i alt væsentlighed båret af de voldsomme stigninger i elpriserne, som alene udgør en forventet stigning på 2,9 mio. kr. i forhold til det budget 2022.

Spildevandsaktiviten er underlagt en offentlig økonomisk regulering, hvor selskabets indtægter i 2023 maksimalt må udgøre 79,5 mio. kr., hvilket er et fald fra 81,4 mio. kr. i 2022. Samlet er der i den offentlige regulering medregnet en prisudvikling på 0,33 %, hvilket overhovedet ikke står på mål med en stigende inflation i samfundet på ca. 7-8 %, samt en stigning i energiomkostningerne på op mod 262 %. Den økonomiske ramme er gengivet i bilag ” Statusmeddelelse - Favrskov Spildevand AS (S017) - ØR23”.

Begrænsningen på selskabets indtægter betyder, at der skal ske driftsmæssige besparelser, samt optagelse af lån, for at udføre investeringer i henhold til spildevandsplanen for 2021-2028.

Budget 2023 er således fremlagt under forudsætning af, at der findes alternativ finansiering ud over det der kan takstfinansieres. Det vurderes derfor, at der skal låneoptages til investeringer på 15,5 mio. kr. i 2023, så det likviditetsmæssige resultat for 2023 er i balance.

Byrådet skal legalitetsgodkende, at selskabets indtægter i reguleringsperioden, der både består af årerne 2022 og 2023, tilsammen ikke overstiger den samlede indtægtsramme for årene. Den samlede ramme for reguleringsperioden 2022 og 2023 udgør 160,9 mio.

De budgetterede indtægter omfattet af reguleringen udgør for 2023 81,4 mio. kr. Halvårsforecast for indtægter i 2022 er på 79,0 mio. kr. Tilsammen udgør de samlede reguleringsmæssige indtægter for perioden 160,4 mio. kr., og er således 0,5 mio. kr. mindre end den samlede indtægtsramme.

Investeringsbudget for 2023

Investeringsbudget for 2023 fremgår af bilag ”Investeringer 2023”.

Investeringsbudgettet for 2023 er på 61,0 mio. kr. Her er der afsat 41 mio. kr. til kloakfornyelser og separering, 10 mio. kr. til renseanlæg og 10 mio. kr. til byggemodninger.

Investeringer til kloakfornyelse og separering på 41 mio. kr. i 2023 udføres i henhold til kommunens spildevandsplan 2021 – 2028. I 2023 separeres der i følgende områder: Voldum, Gerning og Svenstrup, mens der projekteres i følgende områder: Hadsten, Miravej i Søften, V. Velling og Hvorslev. Hertil skal der udføres en afskærende spildevandsledning fra Voldum til Hadbjerg, som følge af at Voldum Renseanlæg forventes nedlagt i 2023/2024. Rigtrup og Ødum afskæres og pumpes ind til Selling og videre via eksisterende ledninger til Hadsten Renseanlæg. Der er som de tidligere år afsat 2 mio. kr. til renovering af regnvandsbassiner og pumpestationer. Der bliver i gennemsnit renoveret 3-4 regnvandsbassiner og 2-4 pumpestationer om året.

Der er samlet investeringer på renseanlæg på 10 mio. kr. i 2023. Heraf anvendes ca. 6,5 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg på Hinnerup, Hadsten, Hammel. Ulstrup og Drøsbro renseanlæg, som følge af de meget høje energipriser og som en del af den grønne omstilling. Derudover skal der investeres i en nødvendig kapacitetsudvidelse af Hinnerup Renseanlæg, samt øvrige nødvendige mindre renoveringer.

De 10 mio. kr. på byggemodninger er et overslag, da der er planlagt investeringer på byggemodninger på 18,7 mio. kr. hos kommunale og private udstykkere. Generelt er der pt stor usikkerhed på den tidsmæssige plan for byggemodninger, samt hvilken påvirkning den stigende inflation og renter får på byggemodningsaktiviteten.

Tømningsordning

Taksten fra 2022 fastholdes i 2023, og der forventes samlede indtægter på 1,3 mio. kr.

Omkostningen i 2023 budgetteres til 1,3 mio. kr. Regnskabet for 2021 viste en akkumuleret underdækning på 0,2 mio. kr. I 2022 forventes den akkumulerede underdækning at falde til 0,1 mio. kr. og vil stort set være 0 med udgangen af 2023.

Skat

Der forventes ikke en skattebetaling i 2023 for Favrskov Spildevand A/S.

Selskabet mangler stadig at få tilgodehavende skat retur fra 2010-2018, og derfor er den endnu ikke indregnet i taksterne. Det forventes ikke, at den tilbagebetalte skat skal indregnes i rammerne før tidligst i 2024.

ØKONOMI

Takster 2023

Der skal fastsættes takster for vandafledning, et fast bidrag samt brug af tømningsordningen. Hertil skal der fastsættes takster for tilslutning til spildevand for husstande og erhverv.

Spildevandstaksterne fremgår i vedhæftet bilag ”Takstblad 2023”.

Taksten for vandafledning stiger fra 41,50 kr. inkl. moms i 2022 til 43,09 kr. inkl. moms i 2023. Taksten for det faste bidrag stiger fra 625 kr. i 2022 til 714 kr. i 2023. Taksterne kommer derfor retur til 2020 niveau, som en konsekvens af stigende omkostninger til blandt andet el, samt behov for investeringer til at omlægge den fremtidige energi til delvis anvendelse af solceller.

En familie der årligt bruger 150 m3 vand, skal i 2023 betale 7.178 kr. mod 6.850 kr. i 2022. En stigning på den årlige regning på 4,8 % og 328 kr.

En mellemstor virksomhed, der bruger 1.000 m3 vand årligt skal i 2023 betale 39.495 kr. mod 37.975 kr. i 2022. En stigning i den årlige regning på 4 % og 1.520 kr.

En sammenligning blandt spildevandsselskaber i Østjylland fremgår af bilag, ”Sammenligning og udvikling af takster for 2023”, og viser de nye takster for 2023 sammenlignet med de andre selskabers takster for 2022. Heraf fremgår det, at Favrskov spildevandstakster for en familie og en mellemstor virksomhed, prismæssigt ligger i midten af de østjyske selskabers takster for 2022.      

Taksten for tilslutningsbidrag er indekseret i overensstemmelse med betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Indekseringen medfører at bidraget stiger fra 67.000 kr. i 2022 til 71.070 kr. i 2023.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

 1. At budget for 2023 godkendes.
 2. At takstblad for 2023 godkendes, og sendes til legalitetsgodkendelse hos Byrådet i Favrskov Kommune.
 3. At låneoptagelse på 15,5 mio. kr. godkendes, og at der ansøges om kommunegaranti for lånet, og at der i anlægsfasen etableres en byggekredit i kommunekredit.
 4. At bestyrelsen bemyndiger formandskab og direktør i fællesskab til at beslutte løbetid, rente og afdragsform i overensstemmelse med den finansielle strategi for koncernen, for lån under punkt 3.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

 1. Budget for 2023 - Favrskov Spildevand (3419508)
 2. Investeringer 2023 (3419255)
 3. Takstblad for 2023 - Favrskov Spildevand (3419649)
 4. Sammenligning af takster 2023 - Favrskov Spildevand (3419145)
 5. Afgørelse om økonomiske rammer - Favrskov Spildevand AS (S017) - ØR22 (3392741)

Tidl. politisk behandling: Budget godkendt den 14. oktober 2021

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 21. september 2022

Lovgrundlag: Bestyrelsens forretningsorden

 

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for 01.01.2022 til 30.06.2022 og forventningerne for hele 2022 for Favrskov Spildevand A/S.

 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 fremgår af bilag.

 VURDERING

Der forventes en merudgift på ca. 0,8 mio. kr. vedrørende stigende elpriser.

Det forventes på nuværende tidspunkt ikke at merudgiften kan holdes indenfor det nuværende budget, hvorfor forecastet til de samlede omkostninger for 2022 forøges med 0,8 mio. kr. fra 82,5 mio. kr. til 83,3 mio. kr.

 Den samlede anlægsramme for renoveringer på renseanlæg justeres ned med 2,0 mio. kr. som er indeholdt i forslag til budget 2023 på investeringer på renseanlæg. Vedrørende byggemodninger korrigeres de forventede investeringer for 2022 fra 19,0 mio.kr. til 13,0 mio. kr. Hertil falder omsætningen fra forventede tilslutningsbidrag tilsvarende fra 16,9 mio. til 8,5 mio. kr.

 Faldet i omsætningen betyder, at det forventede resultat for 2022 er -5,7 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 3,5 mio. kr.

 De samlede anlægsudgifter for 2022 forventes herefter at udgøre 53,5 mio. kr. mod oprindeligt 61,5 mio. kr., som følge af faldet i byggemodningsaktiviteten. Den samlede anlægsramme for kloakfornyelser fastholdes uændret.

ØKONOMI

Resultat af spildevandsdrift

Tabel med resultat af spildevandsdrift

Resultatet for perioden er et underskud på 0,7 mio. kr., mod et budgetteret overskud på 0,4 mio.kr. Resultat pr. 30. juni 2022 er således 1,1 mio. kr. levere end forventet.

Afvigelsen skyldes primært omkostningerne vedrørende renseanlæg, hvor særligt udgifter til elektricitet og kemi til slambehandling er steget væsentligt. Merudgiften til elektricitet alene udgør 0,4 mio. kr.

Merudgifterne til kemi til slambehandling er på 0,1 mio. for 1. halvår 2022. Dog skal det bemærkes at der for slambehandling forventes en besparelse i 2022 vedrørende slambede der, som følge af PFAS-forurening ikke forventes tømt i 2022. Udgifterne hertil er oprindeligt budgetteret til 0,75 mio. kr. Dette medfører at det forventes at de samlede omkostninger til håndtering af slam for 2022 kan afholdes indenfor det vedtagne budget.

Derudover skyldes en del af afvigelsen desuden periodisering af omkostninger til eksport af spildevand, så disse omfatter hele 2022, svarende til en forskydning for 1. halvår på 0,5 mio. kr.

Investeringer

Der er pr. 30. juni 2022 investeret for 13,4 mio. kr. De forventede investeringer for hele 2022 udgør 53,5 mio. kr.

I separatkloakering af Svenstrup har vi ikke nået til enighed med en privat lodsejer, om en frivillig aftale i forbindelse med erhvervelse af jord til et nyt regnvandsbassin. Derfor har vi igangsat en ekspropriationsforretning, og der holdes åstedsforretning i slutningen af september. Det betyder, at projektet ikke kan igangsættes med fuld styrke som planlagt efter sommerferie, og vi har i stedet måtte opstarte enkelte mindre etaper. Der er afsat 8 mio. kr. i 2022, men foreløbig forventer vi at få udført kloak for 3-5 mio. kr. i 2022. Det resterende beløb på 3–5 mio. kr. forventes anvendt til separering af Gerning, som vi forsøger at fremrykke.

Separatkloakering af Gerning går efter planen. Vi er ved at færdigprojektere det samlede projekt omkring Gerning. Når der foreligger budget på det endelige detailprojekt, vil det blive fremlagt for bestyrelsen, hvis det ikke kan holdes inden for det overslagsmæssigt budget på12 mio. kr. i spildevandsplanen. 5 mio. kr. er budgetlagt i 2022 og 7 mio. i 2023.  Anlægsarbejdet er igangsat for enkelte ledningstræk, og vi forventer at kunne udføre kloak for mere end de 5 mio. kr., som er afsat i budgettet i år. Merbrug i 2022 på Gerning finansieres ved at en del Svenstrup projektet udskydes til 2023.

Bassin Lunden i Laurbjerg etableres i efteråret 2022, og prisen er vurderet til 1,9 mio. Bassin i Lunden er ikke medtaget i budget 2022, som bestyrelsen har godkendt, da det har været gennem, myndighedsbehandling for gennemførsel af ekspropriationsforretning. Bassin i Lunden skal dække en ny mindre udstykning, samt et eksisterende separatkloakeret opland i henhold til spildevandsplan 2013-2020.

Byggemodningsaktiviteten følges løbende og revurderes igen i forbindelse med 3. kvartalsregnskab.

Fordelingen af typer af anlægsinvesteringer fremgår nedenfor i 1.000 kr.

Tabel med fordeling af anlægsinvesteringer

Tømningsordning

Omkostningerne for tømningsordningen ligger for 1. halvår 2022 på 0,2 mio. kr. over budget. Merudgifterne skyldes at der er sket en prisregulering i 2022 på 5 %. Det forventes derfor en merudgift for hele året på 0,2 mio. kr.

Perioderegnskabet for tømningsordningen fremgår af bilag.

Balancekonti

Tabel med balancekonti for Favrskov spildevand

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2021, men vil blive reguleret i forhold til årets resultat pr. 31.12.2022

Debitorer er på 2,7 mio. kr. pr. 30.06.2022, hvoraf 1,9 mio. kr. udgøres af tilgodehavende ved Favrskov Kommune. Tilgodehavende takster og spildevandsafgifter udgør 0,7 mio. kr.

Likviditeten viser et samlet beregnet indestående pr. 30.06.2022 på 37,0 mio. kr., hvilket er 20 % over det budgetterede indestående. Forskellen består primært i, at anlægsinvesteringerne pr. 30.06 kun er på 13,4 mio. kr. samt den tidsmæssige forskydning i betalingerne.

Likviditetsforecastet fremgår af bilag.

Værdipapirbeholdningen udgør pr. 30.06.2022 14,3 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. pr. 31.12.2021, hvilket svarer til et samlet tab på 1,0 mio. kr., eller 6,9 %.

Opsætning med værdipapirbeholdningen pr. 30.06.2022

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

 1. At bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

 1. Perioderegnskab pr. 30.06.2022 for Favrskov Spildevand (3419635)
 2. Likviditetsberegning pr. 30.06.2022 (3419636)

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 21. september 2022

Lovgrundlag                        

SAGENS INDHOLD

Bestyrelserne i Favrskov Forsyning koncernen skal i denne sag behandle et forslag til bestyrelsernes mødekalender for 2023. Forslaget til bestyrelsens mødekalender for 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i udkast for den politiske mødekalender for 2023, samt bestyrelsens årshjul for 2022.

VURDERING

Forslag til mødeplan for 2023.

 • Favrskov Forsyning A/S: 22. februar, 3. maj, 31. maj(generalforsamling), 21. juni, 20. september, 15. november.
 •  
 • Favrskov Affald A/S: 22. februar, 3. maj, 21. juni, 20. september, 15. november.
   
 • Favrskov Spildevand A/S: 22. februar, 3. maj, 21. juni, 20. september, 15. november.

Behovet for afholdelse af temamøder sammen med de kommunale udvalg vil blive løbende vurderet, og emnerne vil blive fastlagt senere.Indhold til de enkelte møder for de enkelte selskaber fremgår af program 2023, der er vedhæftet som bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Bestyrelsernes mødekalender vil blive gjort tilgængelig på Favrskov Forsynings hjemmeside.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelserne i Favrskov Forsyning koncernen:

 1. At Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S godkender mødekalender for 2023. 
 2. At Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S godkender mødekalender for 2023. 
 3. At Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S godkender mødekalender for 2023. 

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

 1. Plan for bestyrelsesmøder 2023  (3393717)
 2. Program for bestyrelsesmøder 2023 - Favrskov Spildevand (3393765)
 3. Program for bestyrelsesmøder 2023 - Favrskov Forsyning  (3393755)
 4. Program for bestyrelsesmøder 2023 - Favrskov Affald (3393757)

 

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde 21. september 2022

Lovgrundlag                        

SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

BESLUTNING

Alle punkter afgøres åbne bortset fra punkt 4: Orientering til bestyrelsen samt punkt 7: Bestyrelsen har ordet, som afgøres lukkede.

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering i bestyrelsen uden ledelsens tilstedeværelse.

BESLUTNING

Der refereres ikke fra dette punkt

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.