REFERAT: BESTYRELSESMØDE FAVRSKOV FORSYNING A/S - 21.09.22

Hammel administrationsbygning

Indholdsfortegnelse

 1. Plan og program for bestyrelsesmøder 2023                                         
 2. Introduktion til økonomi samt sammenhæng med øvrige selskaber - Favrskov Forsyning                                                                                  
 3. Budget 2023 - Favrskov Forsyning                                                         
 4. Budgetopfølgning pr. 30.06.2022 for Favrskov Forsyning                      
 5. Orientering til Forsyningens bestyrelse den 21. september 2022 (Lukket)            
 6. Kommunikation fra bestyrelsen                                                            
 7. Bestyrelsen har ordet (Lukket)                                                                                                                                             

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 21. september 2022

Lovgrundlag                        

 

SAGENS INDHOLD

Bestyrelserne i Favrskov Forsyning koncernen skal i denne sag behandle et forslag til bestyrelsernes mødekalender for 2023. Forslaget til bestyrelsens mødekalender for 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i udkast for den politiske mødekalender for 2023, samt bestyrelsens årshjul for 2022.

VURDERING

Forslag til mødeplan for 2023.

 • Favrskov Forsyning A/S: 22. februar, 3. maj, 31. maj(generalforsamling), 21. juni, 20. september, 15. november.
 • Favrskov Affald A/S: 22. februar, 3. maj, 21. juni, 20. september, 15. november.
 • Favrskov Spildevand A/S: 22. februar, 3. maj, 21. juni, 20. september, 15. november.

Behovet for afholdelse af temamøder sammen med de kommunale udvalg vil blive løbende vurderet, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Indhold til de enkelte møder for de enkelte selskaber fremgår af program 2023, der er vedhæftet som bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Bestyrelsernes mødekalender vil blive gjort tilgængelig på Favrskov Forsynings hjemmeside.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelserne i Favrskov Forsyning koncernen:

 1. At Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S godkender mødekalender for 2023. 
 2. At Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S godkender mødekalender for 2023. 
 3. At Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S godkender mødekalender for 2023. 

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

 1. Plan for bestyrelsesmøder 2023  (3393717)
 2. Program for bestyrelsesmøder 2023 - Favrskov Spildevand (3393765)
 3. Program for bestyrelsesmøder 2023 - Favrskov Forsyning  (3393755)
 4. Program for bestyrelsesmøder 2023 - Favrskov Affald (3393757)

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde d. 21. september 2022

Lovgrundlag                        

SAGENS INDHOLD

I denne sag introduceres bestyrelsen for de væsentligste økonomiske faktorer for Favrskov Affald A/S, samt sammenhænge og samhandel mellem selskaberne i Favrskov Forsyning koncernen.

Der er udarbejdet et bilag til sagen, der viser de største omkostningsdrivere for hvert selskab.

VURDERING

Favrskov Forsyning koncernen består af følgende tre selskaber

 • Favrskov Forsyning
 • Favrskov Affald
 • Favrskov Spildevand

Favrskov Forsyning er et serviceselskab for Favrskov Spildevand og Favrskov Affald. Aktiviteten består af salg af timer og administrative funktioner til de to selskaber. Af administrative funktioner kan nævnes opkrævning og kundeservice for selskabets ca. 21.000 husstande, udbud og kontraktstyring af selskabernes kontrakter samt varetagelse af øvrige fællesadministrative opgaver.

Hertil håndterer Favrskov Forsyning, nedlukning og efterdrift af Feltengård Deponi for Favrskov Kommune.

ØKONOMI

De væsentligste omkostningsdrivere for Favrskov Forsyning er:

 • Administrative lønninger
 • Lønninger til driftspersonale
 • Øvrige omkostninger

Cirkeldiagram der viser omkostningsfordeling i Favrskov Forsyning

Favrskov Forsyning har følgende indtægtsposter

 • Favrskov Spildevand
 • Favrskov Affald
 • Salg af timer til Favrskov Kommune

lagkagediagram der viser indtægtsfordeling i favrskov forsyning

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

 • At introduktionen tages til efterretning

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

 1. Præsentation - Introduktion til økonomi samt sammenhæng til øvrige selskaber - Forsyning (3420838)

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 21. september 2022

Lovgrundlag: Bestyrelsens forretningsordning

SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet et forslag til budget for 2023 for Favrskov Forsyning A/S, som fremlægges til bestyrelsens behandling.

Favrskov Forsyning er et serviceselskab for Favrskov Spildevand og Favrskov Affald. Hovedaktiviteten består af salg af timer og administrative funktioner til de to selskaber. Af administrative funktioner kan nævnes opkrævning og kundeservice for selskabets ca. 21.000 husstande, udbud og kontraktstyring af selskabernes kontrakter samt varetagelse af øvrige fællesadministrative opgaver.

Budget 2023 og fordelingsnøgle til fordeling af de fællesadministrative opgaver fremgår af bilag til sagen.

VURDERING

Favrskov Forsyning forventer et resultat for 2023 på 0 kr., da ydelserne sælges og leveres til kostpris.

Tabel med økonomisk vurdering af budget

Favrskov Forsyning budgetterer med omkostninger for 2023 på 32,2 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. højere end omkostningerne i 2022. Omkostningerne består af løn- og personaleomkostninger, øvrige administrationsomkostninger samt afskrivninger.

Løn- og personaleomkostningerne udgør 26,7 mio. kr. i budget 2023, svarende til 83 % af de totale omkostninger og er 0,5 mio. kr. højere end budget 2021. Stigningen skyldes primært at løn- og personaleomkostninger er fremskrevet i henhold til forventninger til 2023.

Administrationsomkostningerne stiger i 2023 med 0,25 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen skyldes primært forøgede omkostninger til forsikringer, indkøb, revision mv.

Der forventes et investeringsbudget i 2023 på 0,2 mio. kr. til digitalisering, der skal skabe bedre service til kunderne, og hjælpe med at udnytte funktionerne til effektivisering af processer og arbejdsgange.

ØKONOMI

Salget (omsætningen) budgetteres på baggrund af forventninger til ressourceforbrug og forbrug af administrative ydelser i Favrskov Spildevand og Favrskov Affald. Ændringer i især ressourceforbruget vil have betydning for fordeling af de personalerelaterede omkostninger, samt de fællesomkostninger, der fordeles efter timeforbrug.

Tabel med økonomi i Favrskov Forsyning

Omkostningerne opkræves gennem tilsvarende salg til Favrskov Spildevand på 16,9 mio.kr., Favrskov Affald på 14,7 mio.kr., samt salg til øvrige på 0,6 mio.kr.

Favrskov Spildevand

Omsætningen til Favrskov Spildevand forventes i budget 2022 at være på 16,8 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end budget 2021.

Løn- og personaleomkostningerne udgør 69 % og 11,7 mio. kr. af de 16,9 mio. kr.

Administrationsomkostninger udgør de resterende 31 % og 5,3 mio. kr., og er på niveau med budget 2022.

Der er ikke budgetlagt med resultatandele i spildevand, hvilket vil blive indarbejdet efter Favrskov Spildevands godkendelse af budget for 2023.

Favrskov Affald

Omsætningen til Favrskov Affald, forventes i budget 2023 at udgøre 14,7 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end budget 2021. Løn- og personaleomkostningerne udgør 72 % og 10,5 mio. kr. af de 14,7 mio. kr. og er reguleret med 0,5 mio. kr. Størstedelen af stigningen vedrører regulering i personaleomkostninger, mens en mindre del er afsat til yderligere personaleressourcer til implementering af husstandsindsamlingen af de ti fraktioner.

Øvrigt salg

Der er indregnet en indtægt fra salg af øvrige på 0,6 mio. kr., hvilket er salg af ressourcetimer til drift af Feltengård, opkrævning hos de private vandværker samt til øvrigt salg. Denne post udgjorde i for budget 2021 0,5 mio. kr. Stigningen skyldes at der er foretaget en genberegning af de eksterne salgspriser på medarbejderne, så de bliver mere retvisende i forhold til de medfølgende omkostninger.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

 1. At budget 2023 godkendes
 2. At budget 2023 indstilles til godkendelse hos Favrskov Spildevand, for Favrskov Spildevands budgetandele.
 3. At budget 2023 indstilles til godkendelse hos Favrskov Affald, for Favrskov Affalds budgetandele.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

 1. Notat - Budget 2023 - Favrskov Forsyning - Bilag (3412318)

Tidl. politisk behandling: Budget godkendt den 14. oktober 2022
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 21. september 2022
Lovgrundlag: Bestyrelsens forretningsorden


SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2022 til 30.06.2022, og forventningerne for hele 2022 for Favrskov Forsyning A/S.

Der er ikke korrektioner til det oprindelige budget, som fastholdes for 2022.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 fremgår af bilag.


VURDERING

Favrskov Forsyning er serviceselskab for datterselskaberne, og derfor er periodens omkostninger lig det, der bliver opkrævet hos Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S.

Det forventede resultat (Forecast) for året er uændret i forhold til det vedtagne budget for 2022.

Skema der viser det forventede resultat

ØKONOMI

Der er for årets første kvartal opkrævet 0,9 mio. kr. mindre end forventet. Afvigelsen skyldes primært forskydninger i de periodiserede budgetter i forhold til det realiserede. Dertil kommer, at der i budgettet for 2022 er indregnet en ansættelse af en projektleder på affaldsområdet. Denne stilling er ikke besat.

Det medfører, at der for 1. halvår er en mindreindtægt fra Spildevand A/S på 0,8 mio. kr., mens der for Affald A/S er en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Investeringerne udgør 0,1 mio. kr. pr 31. marts 2022. Implementeringen af økonomi- og afregningssystem blev færdiggjort i 2021. Forecastet fastholdes derfor uændret.

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2021, men vil blive justeret i forhold til kapitalandele i tilknyttede selskaber pr. 31.12.2022.

Debitorer udgør 1,7 mio. kr. pr. 30.06.2022, og består primært af tilgodehavender fra Favrskov Spildevand A/S, Favrskov Affald A/S samt arbejde udført for Favrskov Kommune.

Likviditeten viser en indestående pr. 30.06.2022 på 2,3 mio. kr. Der er ingen lån i selskabet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

 • At bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

 1. Perioderegnskab pr. 30.06.2022 for Favrskov Forsyning (3419589)

 

 


 

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde 21. september 2022

Lovgrundlag                        

 

SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

BESLUTNING

Alle punkter afgøres åbne, bortset fra punkt 5: Orientering til Forsynings bestyrelse samt punkt 7: Bestyrelsen har ordet, som afgøres lukkede.

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering i bestyrelsen uden ledelsens tilstedeværelse. Der refereres ikke fra dette punkt.

BESLUTNING

Der refereres ikke fra dette punkt.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.