REFERAT: BESTYRELSESMØDE FAVRSKOV AFFALD A/S - 21.09.22

Hammel administrationsbygning

Indholdsfortegnelse

 1. Udbud af afhentninger på genbrugspladserne
 2. Introduktion til økonomi samt sammenhæng til øvrige selskaber - Favrskov Affald 
 3. Budget og takster for 2023 - Favrskov Affald
 4. Budgetopfølgning pr. 30.06.2022 - Favrskov Affald 
 5. Orientering til Favrskov Affalds bestyrelse den 21. september 2022 (Lukket)
 6. Plan og program for bestyrelsesmøder 2023
 7. Bestyrelsen har ordet (Lukket)
 8. Kommunikation fra bestyrelsen
 9. Fremtidig struktur for genbrugspladser

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang              Bestyrelsesmøde 21. september 2022

Lovgrundlag   

SAGENS INDHOLD

Aftalen omkring afhentning af fraktioner fra genbrugspladserne skal udbydes i efteråret 2023.

I forbindelse med udbuddet skal der besluttes hvilket drivmiddel lastbilerne skal benytte.

VURDERING

Der udledes ca. 90% mindre CO2 ved brug af HVO diesel sammenlignet med konventionel diesel, hvilket er undersøgt i en tidligere undersøgelse om nøgletal for forskellige drivmidler, der blev behandlet af bestyrelsen i Favrskov Affald den 11. maj 2021.

Ambitionen om en bæredygtig forsyning og en co2 neutralitet i 2040 fordrer, at vi skal vurdere CO2 påvirkning i de udbud vi skal foretage. Transportomkostninger er en stor del af Favrskov Forsynings samlede  CO2 udledninger, der ifølge klimaregnskabet er på hele 19 %. Det vil derfor have en impact, hvis CO2 kunne mindskes ved brug af HVO diesel.

Dialog med transportvirksomheder

Efter dialog med transportbranchen har de sendt følgende bemærkninger ved brug af HVO diesel, når deres biler ikke udelukkende bruges til tømning af genbrugspladserne i Favrskov.

”Udfordringen med at stille krav om HVO til kørsel fra genbrugspladser sammenlignet med husstandsindsamling er ifølge branchen først og fremmest, at bilerne, som henter fra genbrugspladserne, samtidig kører for andre kunder, som ikke stiller krav om HVO og derfor ikke vil betale merpris for dette. Det er ikke umiddelbart muligt at adskille kørslerne, da det godt kan ske, at der fra en tømning på en genbrugsplads køres videre til en erhvervskunde, som ikke vil betale for kørsel på HVO.

Vognmændene vil ikke kunne udpege 1-2 biler som de eneste, der kører i Favrskov for at lette styringen og kontrollen. Deres behov for fleksibilitet i planlægningen kræver, at flere forskellige biler kan være i spil. I følge branchen er der ingen, som har et godt bud på en model, hvor man med nogen sikkerhed som ordregiver kan kontrollere, at der køres på HVO, og det kan ikke med nogen sikkerhed dokumenteres i forhold til afregning hvilke mængder HVO, der er benyttet til kørslerne under en bestemt kontrakt, når der er tale om opgaver, hvor bilerne kører for flere forskellige kunder.

En vognmand nævner et eksempel fra Renosyd til at underbygge, at han fraråder at stille kravet. Renosyd havde ifølge vognmanden i første omgang stillet krav om kørsel på HVO i udbuddet af en opgave med tømning af nogle molokker og maxicontainere. Men den eneste model for kontrol og styring af kørslen på HVO, som kunne opfindes til opgaven, ville bl.a. indebære, at vognmanden, som vandt opgaven, hver uge skulle lave et stop for at tanke 5 liter HVO efter tømning af en maxicontainer i Skanderborg. Ifølge vognmanden var det så klart uhensigtsmæssigt, at Renosyd til sidst valgte at fjerne HVO-kravet fra det udbud.

Afslutningsvis bemærker de i branchen, at et krav om kørsel på HVO vil kræve, at der etableres en hjemmetank hos vognmanden. Omkostningerne til det vil også blive indregnet i priserne.”

ØKONOMI

Kontraktsummen ligger pt på 6 mio. kr. årligt og erfaringsmæssigt går 15-20 % procent af kontraktsummen til køb af brændstof. HVO Diesel er pt. dobbelt så dyr som konventionel diesel, i henhold til priser indhentet den 14. september hos www.xy.dk. Et udbud med HVO diesel vil betyde, at brændstofomkostningerne stiger fra ca.  900.000 kr. til 1.800.000 kr., og dermed medføre en ekstra omkostning på 900.000 kr.

Takstmæssigt forventes det at påvirke genbrugstaksten med ca. 55 kr. pr. husstand pr. år, for valg af HVO diesel.

Ud fra modenheden i branchen samt den takstmæssige store påvirkning vurderes det, at det giver bedst mening for selskabet at afvente med HVO biodiesel i næste kontrakt.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

 1. at bestyrelsen beslutter, at der ikke skal stilles krav om HVO diesel som drivmiddel i det kommende udbud på afhentninger fra genbrugspladserne.

BESLUTNING

Bestyrelsen besluttede at vælge HVO-diesel efter afstemning. Bestyrelsen var delt med 3 stemmer for HVO (Søren, Niels Christian og Rikke) og 2 stemmer for traditionel diesel (Eva og Mette). Der vælges at udbyde med HVO diesel og kontrakten udbydes for 2 år plus mulighed for forlængelse i 1 plus 1 år.

 

 

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang              Bestyrelsesmøde d. 21. september 2022

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

I denne sag introduceres bestyrelsen for de væsentligste økonomiske faktorer for Favrskov Affald A/S, samt sammenhænge og samhandel mellem selskaberne i Favrskov Forsyning koncernen.

 Der er udarbejdet et bilag til sagen, der viser de største omkostningsdrivere for hvert selskab.

VURDERING

Favrskov Forsyning koncernen består af følgende tre selskaber

 • Favrskov Forsyning
 • Favrskov Affald
 • Favrskov Spildevand

Hertil håndterer Favrskov Forsyning, nedlukning og efterdrift af Feltengård Deponi for Favrskov Kommune.

ØKONOMI

Det er et krav, at de enkelte ordninger, over tid, hviler i sig selv, således at opsparede over- eller underdækninger indregnes i de fremtidige takster. De samlede indtægter vil derfor altid være lig de samlede udgifter, korrigeret for opsparede over-/underdækninger.

De væsentligste omkostningsdrivere for Favrskov Affald er:

 • Udgifter til entreprenører (tømningsudgifter) – 41%
 • Udgifter til behandling af indsamlet affald – 27%
 • Personaleomkostninger – 21%
 • Andre omkostninger – 11%

Indtægterne fordeler sig primært på tre områder:

 • Genbrugsaktiviteter – 58%
 • Dagrenovation – 32%
 • Salg af genanvendelige materialer 9%
 • Andre indtægter – 1%

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

 1. At introduktionen tages til efterretning

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

Præsentation - Introduktion til økonomi samt sammenhæng til øvrige selskaber - Affald (3420850)

 

 

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang             Bestyrelsesmøde d. 21. september 2022
                                            Byrådsmøde d. 11. oktober 2022

Lovgrundlag                         Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag godkende budget og takster for 2022 for aktiviteterne i Favrskov Affald A/S.

Aktiviteterne i Favrskov Affald A/S består af drift af genbrugspladser, samt fra 1. maj 2023 indsamling af 10 fraktioner hos alle husstande i Favrskov Kommune. Dertil kommer ordninger for erhverv, institutioner m.m.

Alle ordninger er omfattet af ”hvile-i-sig-selv” princip, og de enkelte ordninger er fra 1. maj 2023 overordnet samlet i tre takster for en husstand – rest/madaffald, genbrugsbeholdere og genbrugspladser. Alle takster er udarbejdet med udgangspunkt i en ny takstpolitik for Favrskov Affald.

I år er takstbladet delt, på grund af indførsel af  nye ordninger fra 1. maj 2023. Således vil der være takster på henteordningerne fra 1. januar - 30. april 2023 på de nuværende ordninger, og nye takster fra den 1. maj – 31. december 2023 på de nye ordninger.

”Regulativ for indsamling af husholdningsaffald” og ”regulativ for erhvervsaffald” beskriver de forskellige ordninger, og fremgår af Favrskov Forsynings hjemmeside:

Affaldsplan og regulativer for affald i Favrskov (favrskovforsyning.dk)

VURDERING

Favrskov Affald forventer et resultat for 2023 på -0,2 mio. kr. Det budgetterede resultat betyder en forventet akkumuleret overdækning ultimo 2023 på 5,2 mio. kr.

Budget 2023 fremgår af bilag, ”Budget 2023”, og er sammensat af budgetter på de forskellige ordninger, der ligeledes som kan ses i særskilt bilag, ”Budget på ordninger”. En detaljeret oversigt over anlægsinvesteringer fremgår ligeledes af bilag, ”Anlægsinvesteringer 2023”.

Tabel med budget og regnskab for anlægsinvesteringer

Omsætningen stiger fra 65,0 mio. kr. i budget 2022 til 71,8 mio. kr. i 2023. Det er en stigning på 10%, der kommer fra en stigning i omsætningen på genbrugsaktiviteterne. Stigningen i omsætningen er et resultat af indførelsen af de ti fraktioner i 2023, hvor borgerne fremover vil få to spande i modsætning til den ene de har i dag. Dette vil medføre en merindtægt på ca. 6,7 mio. kr. Alle øvrige indtægter er stort set uændrede eller let faldende.

Driftsomkostningerne ekskl. afskrivninger stiger tilsvarende med 7,9 mio. kr. fra 2022 til 2023. Størstedelen af stigningen skyldes, at tømningsudgifterne stiger med 7,2 mio. kr. som følge af indførelsen af de ti fraktioner hos husstande. Dog falder behandlingsomkostningerne med 0,6 mio. kr., som følge af forbedret sortering. Dertil kommer en merudgift på personale på i alt 0,5 mio. kr. svarende til 0,5 årsværk til implementering af de 10 fraktioner hos alle kunder på grund af øget administration til valg af ordning, og til sikring af at kundeservice får tilføjet ekstra personale ved implementeringen.

Afskrivningerne udgør i 2023 i alt 4,3 mio. kr. som følge af afskrivninger på ældre aktiver som udfases i forbindelse med de forventede moderniseringer af genbrugspladserne.

Der er budgetteret med 43,5 til 45,5 mio. kr. i investeringer i 2023, hvoraf de ca. 10-12 mio. kr. er investeringer til modernisering af genbrugspladsen i Hvorslev. Hertil kommer yderligere 4,5 mio. kr. til detailprojektering af de sidste genbrugspladser i den samlede moderniseringsplan.

Derudover er der også investeringer på 25,5 til beholdere i forbindelse med de nye indsamlinger ved husstande. Heraf er der afsat 23,5 mio. kr. til køb af 2 nye skraldespande ved hver husstand, samt 2 mio. kr. til vask og opgradering af den eksisterende genbrugsbeholder, der genanvendes i den nye ordning.

Der er afsat i alt 5 mio. kr. til en omlasteplads til organisk affald. Heraf er 2,5 mio. kr. afsat i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023.

Øvrige investeringer og containere i 2022 udgør 1,4 mio. kr. Investeringer for 2023 fremgår af bilag, ”Anlægsinvesteringer 2023”.

Investeringsaktiviteten på 45, mio. kr. forudsættes lånefinansieret. I forbindelse med anlægsarbejdet vil der etableres en byggekredit i banken, indtil det endelige låneoptag, når projekterne afsluttes.

Med det fremlagte budget forventes en positiv likviditetsvirkning i 2023 på 1,7 mio. kr.

ØKONOMI

Der skal fastsættes takster for indsamling af rest/madaffald, genbrugsbeholdere og brug af genbrugspladser i kommunen.

Affaldstaksterne fremgår i vedhæftede bilag ”Takstblad for 2023 – Favrskov Affald A/S”.

Takst for rest/madaffald afregnes efter kapacitet og tømningsfrekvens ved alle boligformer.

Takst for genbrugsbeholderne afregnes efter et gennemsnitsbaseret boliggebyr, for alle typer af boliger. Genbrugsbeholderne omfatter henteordninger for følgende affaldsfraktioner: plast/fødevarekartoner – Glas/metal – Papir/pap/tekstiler – Farligt affald.

Taksterne er fastsat med udgangspunkt i at de ti fraktioner indføres pr. 1/5-2023, og en deraf ændring af indsamlingsordninger.

Den nye indsamling pr. 1 maj 2023 ved en almindelig husstand ser således ud:

Oversigt over tømning af forskellige affaldsbeholdere med forskellige fraktioner

Ved fler-familieboliger sker der en konkret vurdering af behovet for de pågældende boliger. Her vil der typisk være tale om en beholder til hver fraktion.

Omkostningen for en almindelig husstand er samlet i tre takster for en husstand – rest/madaffald, genbrugsbeholder og genbrugspladser.

Den samlede omkostning for en husstand bliver i 2023 på 3.988 kr. og består af sammensatte takster for de 4 første måneder af året på den eksisterende ordning, og for de sidste 8 måneder på den nye ordning. Til sammenligning betalte en almindelig husstand i 2022 på 3.578 kr. Meromkostningen for indførsel af de nye ordninger i forhold til 2022 er forventelig på 575-650 kr., som først slår endelig igennem i 2024.  

Taksten for brug af genbrugspladsen er uændret fra 2022 til 2023 og er på 1.615 kr.

Taksten for genbrugsbeholderne er indtil 1. maj 2023 på 170 kr. og er fra 1. maj og året ud på 708

Taksten for restaffald er indtil 1. maj 2023 på 489,33 kr. og er fra 1. maj og året ud en samlet takst for restaffald/madaffald på 1.006,25 kr.

Taksterne for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne reguleres, så en håndværkervirksomhed i 2023 skal betale 10.000 kr. for et årsabonnement til første bil. Årsabonnementet for øvrige virksomheder sættes op til 4.000 kr. for første bil. Ønsker virksomhederne at benytte SMS-ordningen ved adgang til genbrugspladserne fastholdes gebyret på 250 kr. pr. besøg. Takster for erhvervs brug af genbrugspladsen stiger, som følge af en gennemført lovpligtig brugerundersøgelse af erhvervs benyttelse af genbrugspladsen.

Fra 2023 vil kommunale institutioner få samme tilbud som fællesbebyggelser, og taksterne vil ligeledes være de samme som for fællesbebyggelser.

INDSTILLING

 

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

 1. At budgettet for 2023 godkendes.
 2. At takstblad for Favrskov Affald A/S vedtages og sendes til Favrskov Byråd for godkendelse.
 3. At lånoptagelse til anlægsinvesteringerne godkendes, og at der ansøges om kommunegaranti for lånet, og at der i anlægsfasen etableres en byggekredit i kommunekredit.
 4. At bestyrelsen bemyndiger formandskab og direktør i fællesskab til at beslutte løbetid, rente og afdragsform i overensstemmelse med den finansielle strategi for koncernen, for lån under punkt 3.

BESLUTNING

Godkendt. Det bemærkes at den forventede akkumulerede overdækning ultimo 2023 udgør 4,9 mio. kr. og ikke 5,2 mio. kr. som anført i sagsfremstillingen.

Bilag

1.Budget for 2023 - Favrskov Affald - bilag (3418916)

2.Takstblad for 2023 - Favrskov Affald (3419650)

3.Anlægsinvesteringer 2023 - Favrskov Affald - Bilag (3419419)

Budget på ordninger 2023 - Favrskov Affald (3421257)

 

 

 

 

Tidl. politisk behandling         Budget godkendt d. 14. oktober 2021

Forventet sagsgang              Bestyrelsesmøde d. 21. september 2022

Lovgrundlag                         Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for 01.01.2022 til 30.06.2022 og forventningerne for hele 2022 for Favrskov Affald A/S.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 fremgår af bilag.

 

VURDERING

Forventningerne til årets resultat fastholdes i forhold til det oprindelige budget for 2022, da det er usikkerhed om priserne på de genanvendelige materialer.

Anlægsinvesteringer nedskrives fra 46,5 mio. kr. til 6,1 mio. kr., da investeringerne flyttes til 2023.

ØKONOMI

Driftsresultat

Tabel der viser økonomisk driftsresultat i Favrskov Affald

Resultatet for perioden er et overskud på 4,6 mio. kr., mod et budgetteret overskud på 1,3 mio. kr. Afvigelsen er således på 3,3 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært en omsætning, der ligger 2,6 mio. kr. over budgettet. Dertil kommer at omkostningerne er 0,7 mio. kr. lavere end budget 2022.

Omsætningen omfatter opkrævninger af ordninger for 1. halvår og ligger på niveau med budget 2022. Der har været en merindtægt på 2,4 mio. kr. vedrørende salg af genanvendelige materialer, som skyldes at priserne på jern samt pap og papir stadig stiger. Da markedet er usikkert, har vi valgt ikke at indregne disse i nye forecast for hele 2022.

De samlede driftsomkostninger for perioden er 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret, og består af mindre afvigelser på tværs af alle ordninger.

Administrationsomkostninger ligger 0,1 mio. kr. over budgettet, og skyldes en mindre stigningen i overførte omkostninger fra Favrskov Forsyning.

Investeringer

Investeringerne udgør pr. 30.06.2022, 0,8 mio. kr.

De budgetterede anlægsudgifter for 2022 udgjorde ved budgetvedtagelsen 46,5 mio. kr. De lave anlægsudgifter i forhold til budgettet, skyldes at anlægsinvesteringer er udskudt til 2023. Anlægsinvesteringer der er udskudt, omfatter både modernisering af genbrugsplads i Hvorslev, og køb af nye affaldsbeholdere. Forecastet for 2022 udgør derfor 6,1 mio. kr.

Oversigten over anlægsbudgetter og -investeringer er vedlagt som bilag.

Balancekonti

Tabel med nøgletal og balancekonti i Favrskov Affald

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2021. Favrskov Affald arbejder ud fra ”hvile i sig selv”-princippet.

Det betyder, at eventuelle over- og underskud for året overføres til over- og underdækning til senere regulering. Underdækningen reguleres årligt, hvorfor den pr. 30.06.2022 er uændret i forhold til 31.12.2021.

Debitorer er på 0,1 mio. kr. pr. 30.06.2022.

Selskabets likviditet udgør et indestående på 12,3 mio. kr. pr. 30.06.2022.

Likviditeten er pr. 30.06.2022 ca. 5 mio. kr. over det budgetterede, hvilket skyldes at likviditeten pr. 31.12.2021 var højere end forudsat i budgettet.

Med det foreliggende forecast forventes et indestående pr. 31.12.2022 på i alt 7,6 mio. kr. Forecastet er lavet under forudsætning af lånoptagelse til anlægsinvesteringer i takt med, at disse anvendes.

Likviditetsberegning fremgår af bilaget ”Perioderegnskab pr. 30.06.2022”

Selskabet har pr. 30.06.2022 gældsforpligtelser til Kommunekredit på i alt 27,0 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

At budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 godkendes

BESLUTNING

Godkendt.

Bilag

 1. Perioderegnskab pr. 30.06.2022 for Favrskov Affald (3419643)
 2. Investeringsoversigt pr. 30.06.2022 - Favrskov Affald (3419642)

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang              Bestyrelsesmøde den 21. september 2022

Lovgrundlag                        

 

SAGENS INDHOLD

Bestyrelserne i Favrskov Forsyning koncernen skal i denne sag behandle et forslag til bestyrelsernes mødekalender for 2023. Forslaget til bestyrelsens mødekalender for 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i udkast for den politiske mødekalender for 2023, samt bestyrelsens årshjul for 2022.

VURDERING

Forslag til mødeplan for 2023.

 • Favrskov Forsyning A/S: 22. februar, 3. maj, 31. maj(generalforsamling), 21. juni, 20. september, 15. november.
 • Favrskov Affald A/S: 22. februar, 3. maj, 21. juni, 20. september, 15. november.
 • Favrskov Spildevand A/S: 22. februar, 3. maj, 21. juni, 20. september, 15. november.

Behovet for afholdelse af temamøder sammen med de kommunale udvalg vil blive løbende vurderet, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Indhold til de enkelte møder for de enkelte selskaber fremgår af program 2023, der er vedhæftet som bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Bestyrelsernes mødekalender vil blive gjort tilgængelig på Favrskov Forsynings hjemmeside.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelserne i Favrskov Forsyning koncernen:

 1. At Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S godkender mødekalender for 2023. 
 2. At Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S godkender mødekalender for 2023. 
 3. At Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S godkender mødekalender for 2023. 

 

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

 1. Plan for bestyrelsesmøder 2023  (3393717)
 2. Program for bestyrelsesmøder 2023 - Favrskov Spildevand (3393765)
 3. Program for bestyrelsesmøder 2023 - Favrskov Forsyning  (3393755)
 4. Program for bestyrelsesmøder 2023 - Favrskov Affald (3393757)

Gensidig orientering i bestyrelsen uden ledelsens tilstedeværelse. Der refereres ikke fra dette punkt.

Der refereres ikke fra dette punkt.

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang              Bestyrelsesmøde 21. september 2022

Lovgrundlag                        

SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

BESLUTNING

Alle punkter afgøres åbne, bortset fra punkt 5: Orientering til Favrskov Affalds bestyrelse, punkt 7: Bestyrelsen har ordet samt punkt 9: Fremtidig struktur for genbrugspladser som afgøres lukkede.

 

Der refereres ikke fra dette punkt.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.