REFERAT: BESTYRELSESMØDE FAVRSKOV FORSYNING A/S - 18.01.2022

Mødested: Inside, Hammel - mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

 1. Introduktion til bestyrelsesarbejdet (Åben)
 2. Vedtægter og forretningsorden Favrskov Forsyning (Åben)
 3. Bestyrelsesmøder 2022 - Favrskov Forsyning koncernen (Åben)
 4. Orientering til bestyrelsen (Lukket)
 5. Kommunikation fra bestyrelsen (Åben)
 6. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmødet den 18. januar 2022
Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Alle bestyrelsesmedlemmer vil gennemgå et introduktionsprogram, for at komme godt fra start. Formålet med introduktionsprogrammet, der strækker sig over det kommende år, er at klæde den nye bestyrelse så godt på som muligt i rollen som bestyrelsesmedlem, og dermed skabe de bedste forudsætninger for, at de kan udføre bestyrelsesarbejdet – uanset om de er nye eller erfarne bestyrelsesmedlemmer. Introduktionsprogrammet har fokus på at give bestyrelsesmedlemmerne viden om

Favrskov Forsyning og dennes ejerskabsformer, samt virksomhedens strategiske ambitioner. Derudover har programmet fokus på at give indsigt i rammer og vilkår for bestyrelsesarbejdet, og hvordan bestyrelsesmedlemmerne kan udfolde sit engagement og kompetencer. Fokus ligger også på at komme godt ind på livet af ”kollegaerne” i bestyrelsen og skabe et godt fundament til et fremadrettet samarbejde.

Gennem hele introduktionsprogrammet vil bestyrelsen blive præsenteret for følgende temaer:

 • Intro til Favrskov Forsyning og rollen som bestyrelsesmedlem
 • Sektorplaner og økonomi for de enkelte selskaber
 • Favrskov Forsynings strategi
 • Forretningsstruktur og evaluering af styringselementer.

På dette første bestyrelsesmøde vil bestyrelsen blive introduceret til bestyrelsesarbejdet, Favrskov Forsynings ledelse og organisation, selskabsstruktur, igangværende projekter, IT-værktøjer samt mulighed for deltagelse i en bestyrelsesuddannelse.

Introduktionsprogram og flyer til bestyrelsesuddannelsen er vedhæftet som bilag til sagen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At introduktionen til bestyrelsesarbejdet tages til efterretning.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning, 18. januar 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

 1. Introduktionsprogram for bestyrelsen (2560789)
 2. Bestyrelsesuddannelsen Flyer (2559667)
 3. Oplysningspligt vedr. bestyrelsesmedlemmer (2563061)

Tidl. politisk behandling: Bestyrelsesmøde den 19. september 2018
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 18. januar 2022
Lovgrundlag: Selskabsloven

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag orienteres om selskabets vedtægter, forretningsorden og instruks for direktøren. Herudover skal bestyrelsen tiltræde selskabets forretningsorden.

Et selskabs vedtægter er de regler, der bestemmer, hvordan selskabets skal drives, og indeholder en række lovpligtige bestemmelser og oplysninger, der fremgår af selskabsloven. Vedtægter for Favrskov Forsyning fremgår af bilag.

I henhold til Favrskov Forsynings vedtægter pkt. 5.5, skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsesmedlemmer skal ved sin tiltræden, i henhold til forretningsorden punkt 17.1, gøre sig bekendt med nærværende forretningsorden og tilkendegive ved sin underskrift på det originale eksemplar af forretningsordenen, at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser.

Bestyrelsesmedlemmerne skal derfor underskrive forretningsordenen, der er vedlagt i bilag til sagen.

Bestyrelsen har defineret direktionens opgaver og ansvar, samt grundlaget for direktørens funktion i ”bestyrelsens instruks til direktøren”, der er vedlagt som bilag til sagen.

Til orientering kan ændringer i forretningsordenen og ”bestyrelsens instruks til direktøren”, foretages af bestyrelsen med almindeligt stemmeflertal i henhold til forretningsordens punkt 16.1, mens ændring af vedtægter kan ske på generalforsamlingen.

Bestyrelsen gennemgår én gang årligt de styringsmæssige rammer for selskabet, der foruden vedtægter, forretningsorden og ”bestyrelsens instruks til direktøren” består af følgende:

 • Selskabets forsikringsforhold, forretningsgange, finansiel strategi, lønpolitik. 

De øvrige styringsmæssige dokumenter behandles på et kommende bestyrelsesmøde. 

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen i Favrskov Forsyning:

 1. At bestyrelsen tager orienteringen om vedtægter, forretningsorden og ”bestyrelsens instruks til direktøren” til efterretning.
 2. At alle bestyrelsesmedlemmerne underskriver forretningsordenen 

BESLUTNING

Favrskov Forsyning, 18. januar 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Bilag

 1. Vedtægter for Favrskov Forsyning 2019 (2534919)
 2. Forretningsorden Favrskov Forsyning - Klar til underskrift 2022 (2556811)
 3. Bestyrelsens instruks til direktøren (2554699)

Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 18. januar 2022
Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Bestyrelserne i Favrskov Forsyning koncernen skal i denne sag behandle et forslag til bestyrelsernes mødekalender for 2022. Forslaget til bestyrelsens mødekalender for 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i udkast for den politiske mødekalender for 2022 samt bestyrelsens årshjul for 2021.

VURDERING

Forslag til mødeplan for 2022.

Favrskov Forsyning A/S: 18. januar, ultimo februar/medio marts, 10/11. maj, 30. maj, 24/25. august, 21/22. september og den 16/23. november.

Favrskov Affald A/S: 18. januar, ultimo februar/medio marts, 10/11. maj, 24/25. august, 21/22. september og den 16/23. november.

Favrskov Spildevand A/S: 18. januar, ultimo februar/medio marts, 10/11. maj, 24/25. august, 21/22. september og den 16/23. november.

Behovet for afholdelse af temamøder sammen med de kommunale udvalg vil blive løbende vurderet, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Indhold til de enkelte møder for de enkelte selskaber fremgår af program 2022, der er vedhæftet som bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Bestyrelsernes mødekalender vil blive gjort tilgængelig på Favrskov Forsynings hjemmeside.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelserne i Favrskov Forsyning koncernen:

 1. At Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S godkender mødekalender for 2022.
 2. At Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S godkender mødekalender for 2022.
 3. At Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S godkender mødekalender for 2022. 

BESLUTNING

Favrskov Forsyning, 18. januar 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt idet følgende mødedatoer fastsættes:

 • 23. februar 16- 20.30
 • 10. maj kl. 8-16
 • 24. august kl. 8-12
 • 21. september kl. 15-20
 • 16. november kl. 16-20 

Bilag

 1. Plan for bestyrelsesmøder 2022 (2540490)
 2. Program for bestyrelsesmøder 2022 - Favrskov Affald (2540469)
 3. Program for bestyrelsesmøder 2022 - Favrskov Spildevand (2540473)
 4. Program for bestyrelsesmøder 2022 - Favrskov Forsyning (2540464)

Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 18. januar 2022
Lovgrundlag: Forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Der refereres ikke fra dette punkt.

Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde 18. januar 2022
Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning, 18. januar 2022:

Fraværende: Ingen

Alle punkter afgøres åbne bortset fra punkt 4: Orientering til bestyrelsen, som afgøres lukket.

Bilag 

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.