REFERAT: BESTYRELSESMØDE FAVRSKOV SPILDEVAND A/S - 10.05.2022

InSide, Hammel

Indholdsfortegnelse

 1. Gennemgang af årsrapport for 2021                                                     
 2. Gennemgang af revisionsprotokollat for 2021                                         
 3. Introduktion til spildevandsplan, klimaplan samt betalingsvedtægt - Favrskov Spildevands bestyrelse                                                               
 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022                                                     
 5. Orientering til Spildevands Bestyrelse den 10. maj 2022                        
 6. Bestyrelsen har ordet                                                                          
 7. Kommunikation fra bestyrelsen                                                            
 8. Digitalt underskriftsark                                                                         

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde d. 10. maj 2022 og Generalforsamling d. 10. maj 2022

Lovgrundlag: Vedtægter for Favrskov Spildevand A/S

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle årsrapport og opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2021.

Selskabets revisor Ernst & Young vil på bestyrelsesmødet fremlægge årsrapporten. Årsrapporten for 2021 og opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2021 fremgår af bilag.

Derudover fremgår opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2021, og resultat mod budget for 2021, også i bilag til sagen.

VURDERING

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisors konklusion er følgende:

”Vi har revideret årsregnskabet for Favrskov Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.

ØKONOMI

Årets resultat for 2021 viser et overskud på 0,1 mio. kr. efter skat, mod et overskud i 2020 på 12,2 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til at tilslutningsbidrag i 2021 udgør 5,5 mio. kr. mod ekstraordinært store tilslutningsbidrag i 2020, på 15,9 mio. kr. Det variable vandafledningsbidrag blev reduceret fra 2020 til 2021, hvilket har medført et fald i omsætningen på 4,5 mio. kr. Den samlede omsætning er faldet med 14,8 mio. kr. for 2021 i forhold til 2020.

Driftsomkostninger, eksklusive afskrivninger og hensættelser til tab på debitorer er steget med 0,1 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Selskabets af- og nedskrivninger på anlægsaktiver er stort set uændrede i 2021. Afskrivningerne er indregnet i produktions- og distributionsomkostningerne.

Selskabet er underlagt årsregnskabslovens regler såvel som et ”hvile-i-sig-selv-princip”, hvor indtægter over tid skal dække omkostninger til drift og investeringer for at drive en spildevandsforsyning. Forskellen mellem de to opgørelsesmetoder er et negativt resultat for 2021 på 1,4 mio. kr., mod et positivt resultat jf. ”hvile-i sig- selv” på 10,0 mio. kr. for 2020.

Tabel med årets resultat i Favrskov Spildevand

Den økonomiske ramme for Favrskov Spildevand er af Forsyningssekretariatet fastsat til 81,7 mio. kr. i 2021. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. Da Favrskov Spildevands samlede indtægter i 2021 ekskl. tømningsordningen var på 76,3 mio. kr. er denne ramme overholdt med 5,4 mio. kr. op til den fastsatte ramme.

Årets investeringer i 2021 blev i alt 50,8 mio. kr., hvor de væsentligste projekter er separeringer i Selling, Laurbjerg og Thorsø. Favrskov Spildevand er fortsat i gang med kloaksaneringer i flere områder af kommunen. De igangværende projekter fra 2021 fortsætter i 2022.

Indeholdt i årets investeringer er 7,0 mio. kr., der er anvendt til kommunale og private byggemodninger i Favrskov Kommune, hvoraf langt den største investering i 2021 er Bjerggårdsvej i Hinnerup.

Hensættelsen til tab udgør i 2021 1,0 mio. kr. mod 1,1 mio. kr. i 2020. Der er i 2021 bogført realiserede tab på 0,4 mio. kr. mod 0,1 mio. kr. i 2020.

Ved opgørelse af årsafregningen opstår der typisk både tilgodehavender og gæld ved forbrugerne. Er dette tilfældet præsenteres der både et tilgodehavende og en gæld i selskabets balance. For året er der tilgodehavender hos forbrugere på 6,7 mio. kr. og en gæld til forbrugerne på 6,1 mio. kr. Netto tilgodehavendet pr. 31.12.2021 udgør således 0,6 mio. kr. Tidligere år har det været præsenteret med et nettobeløb i balancen.

Selskabets skattepligtige opgørelse for regnskabsåret 2021, viser en skattepligtig indkomst for 2021 på 0 kr.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

 1. At Bestyrelsen behandler og godkender årsrapport for 2021, som herefter fremlægges til Generalforsamlingens godkendelse.
 2. At Bestyrelsen behandler og godkender opgørelsen og disponeringen af den skattepligtige indkomst.

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Spildevand A/S, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

 1. Favrskov Spildevand_Årsrapport 2021_BM (2606445)
 2. BTS 2021 Favrskov Spildevand (2606446)
 3. Favrskov Spildevand- Sammenligning med budget og forecast (2609384)

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle revisionsprotokollat for 2021, der er vedhæftet som bilag.

Der refereres ikke fra dette punkt.

 

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

I denne sag introduceres bestyrelsen for sektorplan (Spildevandsplan), klimaplan samt betalingsvedtægt.

Spildevandsplan

Favrskov Kommune skal godkende en ny spildevandsplan i foråret 2022. Udarbejdelse af planen skal finansieres af kommunale midler. Favrskov Forsyning bidrager til udarbejdelse af planen i forhold til oplysninger og oplæg til, hvilke områder der skal saneres. Forslag til planen medsendes som bilag.

De overordnede fokuspunkter i ”Spildevandsplan 2021-2028” er følgende:

 • Bæredygtig regnvandshåndtering og klimatilpasning.
 • Adskillelse af regnvand og spildevand.
 • Afledning af overfladevand fra erhvervsområder.
 • Renseanlægsstruktur.

Der er planlagt følgende tiltag i planperioden:

 • Kloakering af udbygningsområder udpeget i kommuneplan 2021-2032.
 • Omlægning af kloaksystemet fra fællessystem til separatsystem i syv byer inkl. en del af Hadsten by.
 • Etablering af ca. 24 nye regnvandsbassiner.
 • Nedlæggelse af 7 overløbsbygværker.
 • Nedlæggelse af ét renseanlæg som et led i centralisering af spildevandsrensningen.
 • Nye bestemmelser for afledningen af overfladevand fra erhvervsområder.
 • Ny administrationspraksis for håndtering af regnvand i ny byudvikling, f.eks. nye lokalplaner.
 • Gennemførelse af tiltag på renseanlæg og pumpestationer for at optimere rensningen og reducere energiforbruget.
 • Undersøgelse omkring centralisering af renseanlæg

Planen behandles politisk i Favrskov Kommune i april. Der er kommet 38 høringssvar ind i forbindelse med offentlighedsfasen. Herunder har Favrskov Spildevand indgivet nogle bemærkninger til faktuelle forhold, som indstilles til at blive tilrettet i den endelige plan.

Klimaplan

Favrskov Kommune har en klimaplan, der blev vedtaget i 2013. Planen er medsendt som bilag.

Klimaplanen revideres i 2022 og skal godkendes af Byrådet senere i år. Det er en kommunal plan, som udpeger risikoområder, samt fastlægger en plan for disse områder.

I forbindelse med risikokortlægningen er der udpeget følgende 8 prioriterede risikoområder: 

 • Ulstrup, Teglværksvej
 • Ulstrup Renseanlæg
 • Løjstrup Dambrug
 • Laurbjerg, Sønderalle
 • Hinnerup, krydset ved Skovvej/Århusvej
 • Hinnerup, krydset ved Ledvogtervej/Rylevej 
 • Hadsten Renseanlæg
 • Hadsten Midtby

Det kan bemærkes, at der siden denne plan blev fastlagt, er udført separering af kloak i Ulstrup og Laurbjerg. Separeringer afhjælper de oplevede gener ved opstuvning i kloak, da der hermed ikke kommer spildevand på overfladen. Den nye klimaplan vil blive fremlagt til Bestyrelsens orientering, når den vedtages af Byrådet.

Betalingsvedtægt

Betalingsvedtægten er vedtaget i medfør af ”Lov om betalingsregler for spildevands-forsyningsselskaber mv.”, jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer. I betalingsvedtægten fremgår det, hvordan opkrævning af tilslutningsbidrag samt årlige driftsbidrag pålignes. Vedtægten er medsendt som bilag.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Spildevand A/S, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

 1. Forslag til spildevandsplan 2021 - 2028 (2608633)
 2. Klimaplan 2013 (2608631)
 3. Betalingsvedtaegt Spildevand (2608630)

 

Tidl. politisk behandling: Budget godkendt den 14. oktober 2021

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

Lovgrundlag: Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for 01.01.2022 til 31.03.2022 og forventningerne for hele 2022 for Favrskov Spildevand A/S

Der skal derudover behandles anmodning om overførsler vedrørende anlægsarbejder på i alt 2,1 mio. kr. vedrørende ikke færdiggjorte projekter fra 2021. Der forventes overført et tilsvarende beløb for 2022 til 2023.

Budgetopfølgning pr. 31. marts fremgår af bilag.

VURDERING

Der forventes en merudgift på ca. 1,0 mio. kr. vedrørende stigende elpriser.

Der foretages løbende vurdering af, hvorvidt denne merudgift kan afholdes indenfor det nuværende budget, hvorfor der ikke, på nuværende tidspunkt, laves korrektioner til driftsbudgettet og forecast.

På trods af ovenstående fastholdes forventningerne til årets resultat i forhold til det oprindelige budget for 2022.

Investeringerne følger den budgetterede ramme for investering i kloakfornyelsesprojekter tillagt overførslen af investeringer fra 2021 til 2022.

ØKONOMI

Resultat af spildevandsdrift

Tabel der viser resultat i Favrskov Spildevand

Resultatet for perioden er et overskud på 16,7 mio. kr., mod et budgetteret overskud på 13,7 mio.kr. Resultat pr. 31. marts 2022 er således 3,0 mio. kr. bedre end forventet.

Afvigelsen skyldes primært omsætningen, der ligger 4,1 mio. kr. over budgettet. Afvigelsen på omsætningen skyldes, at tilslutningsbidraget pr. 31.03.2022 udgør

3,8 mio. kr., hvor de er budgetteret til at lægge senere på året. Det forventes derfor, at der udelukkende er tale om en tidsmæssig forskydning.

Omkostningerne ligger samlet set 1 mio. kr. over budgettet. Afvigelsen skyldes periodisering af omkostninger til eksport af spildevand, så disse omfatter hele 2022.

Afvigelsen på de finansielle poster skyldes udelukkende en tidsmæssig forskydning.

Investeringer

Der er pr. 31. marts 2022 investeret for 6,3 mio. kr. De forecastede investeringer

udgør 50,3 mio. kr. Der kan dog forventes en væsentligt øget byggemodningsaktivitet på op mod 19 mio. kr., og deraf øgede indtægter fra tilslutningsbidrag. Byggemodningsaktiviteten følges løbende og revurderes i forbindelse med halvårsregnskabet.

Fordelingen af typer af anlægsinvesteringer fremgår nedenfor i 1.000 kr.

Tabel med fordelingen af typer af anlægsinvesteringer

Der anmodes om overførsler vedrørende ikke færdiggjorte investeringer fra 2021 på i alt 2,2 mio. kr. Der forventes overført et tilsvarende beløb for 2022 til 2023.

Tabel med investeringer

Tømningsordning

Forbruget for tømningsordningen følger budgettet, og forventningerne til resten af

året fastholdes i overensstemmelse med det oprindelige budget.

Perioderegnskabet for tømningsordningen fremgår af bilag.

Balancekonti

Tabel der viser balancekonti

 

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2021, men vil blive reguleret i forhold til årets resultat pr. 31.12.2022

Debitorer er på 2,9 mio. kr. pr. 31.03.2022, hvoraf 2,8 mio. kr. udgøres af spildevandstakster og afgifter.

 Likviditeten viser et indestående pr. 30.03.2022 på 59,5 mio. kr., hvilket er 78 % over det budgetterede indestående. Forskellen består primært i, at indestående primo 2022 udgjorde 35,3 mio. kr. mod 19,8mio. kr. forudsat ved budgetlægningen. På samme tid sidste år, havde selskabet et samlet indestående på 52,1 mio. kr. Den forventede likviditet ultimo 2022 udgør 38,1 mio. kr.

Likviditetsforecastet fremgår af bilag.

Værdipapirbeholdningen udgør pr. 31.03.2022 15,6 mio. kr. mod 15,3 mio. kr. pr. 31.12.2021, hvilket svarer til en samlet gevinst på 0,3 mio. kr., eller 1,9 %.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

 1. At bestyrelsen godkender budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.
 2. At bestyrelsen godkender overførsler vedrørende anlægsinvesteringer på 2,2 mio. kr. fra 2021 til 2022.

BESLUTNING
Godkendt

Favrskov Spildevand A/S, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

 1. Perioderegnskab pr. 31. marts 2022 (2612637)
 2. Perioderegnskab for tømningsordningen pr. 31. marts 2022 (2611385)
 3. Likviditetsforecast 2022 (2611389)

 

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Sager til bestyrelsens orientering.

Der refereres ikke fra dette punkt.

SAGENS INDHOLD

ensidig orientering i bestyrelsen uden ledelsens tilstedeværelse.

Der refereres ikke fra dette punkt.

Der refereres ikke fra dette punkt.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.