REFERAT: BESTYRELSESMØDE FAVRSKOV FORSYNING A/S - 10.05.2022.

Inside, Hammel

Indholdsfortegnelse

 1. Forslag til indkaldelse og dagsorden til generalforsamling i Favrskov Forsyning            
 2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022                                                     
 3. Orientering til Favrskov Forsynings bestyrelse 10. maj 2022 - LUKKET                   
 4. Gennemgang af revisionsprotokollat for 2021 - LUKKET                                      
 5. Gennemgang af årsrapport for 2021                                                     
 6. Bestyrelsen har ordet - LUKKET                                                                         
 7. Kommunikation fra bestyrelsen - LUKKET                                                                                                                           

 

Tidl. politisk behandling        
Forventet sagsgang: Generalforsamling den 30. maj 2022
Lovgrundlag: Vedtægter for Favrskov Forsyning A/S

SAGENS INDHOLD

Den 30. maj 2022 afholdes der ordinær generalforsamling i Favrskov Forsyning. Bestyrelsen for Favrskov Forsyning skal indkalde til generalforsamlingen senest 14 dage før afholdelse. Bestyrelsen skal i denne sag vurdere dagsordenen og indstillingspunkterne til afholdelse af generalforsamling i Favrskov Forsyning. 

På generalforsamlingen skal årsrapporten med ledelsesberetningen, koncernregnskabet og årsregnskabet for Favrskov Forsyning godkendes.

 Bestyrelsen for Favrskov Forsyning afholder ordinær generalforsamling i de to datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S den 10. maj 2022, idet de to selskaber er 100 % ejet af Favrskov Forsyning A/S.

Favrskov Forsynings vedtægter punkt 3.6 indeholder følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelt.

Det foreslås, at dagsorden bliver suppleret med følgende punkter:

Aflønning af forbrugervalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Favrskov Forsyning A/S og Favrskov Spildevand A/S

VURDERING

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisor konkluderer følgende i forbindelse med revisionen af Favrskov Forsyning A/S’ årsregnskab:

”Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Favrskov Forsyning A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

I forhold til generalforsamlingens dagsordenspunkt om anvendelse af overskud eller dækning af tab kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at årets resultat på 0,1 mio. kr., tilføres Favrskov Forsyning A/S’ egenkapital, som herefter udgør 1,69 mia. kr. pr. 31. december 2021.

Favrskov Forsyning koncernen havde udbudt revisionsaftalen i slutningen af 2020, hvor udbuddet blev vundet af Ernst & Young for perioden 2020 og 2021, med mulighed for forlængelse for regnskabsårene 2022 og 2023. Formelt set skal generalforsamlingen dog hvert år vælge selskabets revisor for det kommende år.

Forbrugervalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer modtager i dag et honorar, der bliver indekseret efter udviklingen i nettoprisindekset, modsat de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der bliver honoreret efter en % andel af borgmesterlønnen. Således modtager et almindeligt bestyrelsesmedlem et honorar på 3 % af borgmesterlønnen, hvilket udgør 33.272 kr. årligt, for deltagelse i bestyrelserne for alle tre selskaber. Der ønskes en lignende struktur for aflønning af medarbejdervalgte og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, der deltager i en bestyrelse. De modtager i dag 10.844 kr. årligt, og det forslås at de fremadrettet bliver aflønnet som 1% af borgmesterlønnen for deltagelse i et selskab, så de pr. 1. april 2022 modtager 11.090 kr. årligt.  

ØKONOMI

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

Favrskov Forsyning A/S’ årsresultat for 2021 viser et overskud på 0,1 mio. kr. efter skat.

Favrskov Spildevand A/S er underlagt en økonomisk indtægtsramme, som fastsættes af det nationale Forsyningssekretariat. Indtægtsrammen opgøres både årligt, og over en toårig periode, og selskabet må ikke opkræve over den økonomiske ramme.  Der er i indtægtsrammen indregnet krav til årlige effektiviseringer.

Den økonomiske ramme for Favrskov Spildevand A/S er fastsat til 81,7 mio. kr. i 2021. Favrskov Spildevands A/S samlede indtægter i 2021, ekskl. tømningsordningen var på 76,3 mio. kr. Dermed er rammen overholdt med 5,4 mio. kr. op til den fastsatte ramme.

I Favrskov Affald A/S realiseres i 2021 en samlet overdækning på 6,7 mio. kr. for alle affaldsordninger. Favrskov Affald har derfor ultimo 2021 en samlet overdækning på samtlige ordninger på 2 mio. kr., hvilket er et resultat af en underdækning på dagrenovationsområdet på 1,7 mio. kr., samt en overdækning på genbrugspladsområdet på 3,7 mio. kr.

Resultatet på affaldsområdet skyldes primært to faktorer; dels en merindtægt på salg af genanvendelige materialer fra genbrugspladser, samt en meromkostning på dagrenovation, der har måtte udbydes i en kort kontraktperiode, som konsekvens af husstandsindsamling af de 10 fraktioner i 2023.  Hertil har der ligeledes været øgede transportomkostninger, som en konsekvens af, at deponiaffald og haveaffald ikke længere køres til Feltengård, men i stedet til deponier længere væk.

Favrskov Forsyning A/S’ skattepligtige opgørelse for regnskabsåret 2021, viser en skattepligtig indkomst på 0 kr.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

 1. At forslag til indkaldelse og dagsorden til generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S godkendes. Herefter vil direktøren på vegne af bestyrelsen sikre indkaldelse og udsendelse af dagsorden til generalforsamlingen.
 2. At punktet afgøres lukket indtil generalforsamlingen i Favrskov Forsyning afholdes.

BESLUTNING

Godkendt idet generalforsamling afholdes den 31. maj i forlængelse af byrådsmødet.

Favrskov Forsyning A/S, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

 

Tidl. politisk behandling: Budget godkendt den 14. oktober 2021
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 10. maj 2022
Lovgrundlag: Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2022 til 31.03.2022 og forventningerne for hele 2022 for Favrskov Forsyning A/S.

Der er ikke korrektioner til det oprindelige budget, som fastholdes for 2022.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 fremgår af bilag.

VURDERING

Skema med budgetopfølgning

Favrskov Forsyning er serviceselskab for datterselskaberne, og derfor er periodens omkostninger lig det, der bliver opkrævet hos Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S.

Det forventede resultat (Forecast) for året er uændret i forhold til det vedtagne budget for 2022.

Der er for årets første kvartal opkrævet 0,8 mio. kr. mindre end forventet. Afvigelsen skyldes primært forskydninger i de periodiserede budgetter i forhold til det realiserede. Dertil kommer, at der i budgettet for 2022 er indregnet en ansættelse af en projektleder. Denne stilling er ikke besat.

Det medfører, at der for 1. kvartal er en mindreindtægt fra Spildevand A/S på 0,5 mio. kr., mens der for Affald A/S er en mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

Investeringerne udgør 0,1 mio. kr. pr 31. marts 2022. Implementeringen af økonomi- og afregningssystem blev færdiggjort i 2021. Forecastet fastholdes derfor uændret.

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2021, men vil blive justeret i forhold til kapitalandele i tilknyttede selskaber pr. 31.12.2022.

Debitorer udgør 5,0 mio. kr. pr. 31.03.2022, og består primært af tilgodehavender fra Favrskov Spildevand A/S, Favrskov Affald A/S samt arbejde udført for Favrskov Kommune.

Likviditeten viser en gæld pr. 31.03.2022 på 0,5 mio. kr. Der er ingen lån i selskabet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

 1. At bestyrelsen godkender budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Forsyning A/S, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

 1. Perioderegnskab pr. 31.03.2022 (2612453)

 

Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 10. maj 2022
Lovgrundlag 
                       

SAGENS INDHOLD

Sager til orientering til Bestyrelsen.

Der refereres ikke fra dette punkt.

Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde d. 10. maj 2022
Lovgrundlag: Vedtægter for Favrskov Forsyning A/S

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle revisionsprotokollat for 2021 der er vedhæftet som bilag.

Der refereres ikke fra dette punkt.

 

Tidl. politisk behandling 
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde den 10. maj 2022
                                 Generalforsamling den 30. maj 2022
Lovgrundlag: Vedtægter for Favrskov Forsyning A/S

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle årsrapport og opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2021.

Selskabets revisor Ernst & Young vil på bestyrelsesmødet fremlægge årsrapporten. Årsrapporten for 2021 og opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2021 fremgår af bilag.

Derudover fremgår opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2021, og resultat mod budget for 2021, også i bilag til sagen.

VURDERING

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisors konklusion er følgende:

”Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Favrskov Forsyning A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.

ØKONOMI

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

Årets resultat for 2021 viser et overskud på 0,1 mio. kr. efter skat, mod et overskud i 2020 på 15,5 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til, at der i 2020 var ekstraordinært store tilslutningsbidrag i Favrskov Spildevand.

Favrskov Affald skal følge et ”hvile i sig selv” princip, der betyder, at indtægter og omkostninger skal balancere, hvorfor årets resultat viser et 0.

Årets nettoomsætning i 2021 udgør 132,5 mio. kr. mod 145,9 mio. kr. i 2020. Den takstmæssige omsætning var i 2021 på 139,5 mio. kr. mod 143,7 mio. kr. i 2020. Faldet i den takstmæssige omsætning fra 2020 til 2021 udgør 4,2 mio. kr., hvor den takstmæssige omsætning i Favrskov Spildevand er faldet med 14,2 mio.kr., mens den takstmæssige omsætning i Favrskov Affald er steget med 10 mio. kr.

Den takstmæssige omsætning er påvirket af henholdsvis en overdækning i Favrskov Spildevand på 0,2 mio. kr. i 2021 og en overdækning i Favrskov Affald på 6,7 mio. kr. i 2021.

Favrskov Affald har ultimo 2021 en samlet overdækning på samtlige ordninger på 2 mio. kr. Resultatet på de enkelte takstordninger i Favrskov Affald fremgår nedenfor.

Skema med resultat på takstordninger i Favrskov Affald

Produktionsomkostningerne er steget med 1,1 mio. kr. fra 68,7 mio. kr. i 2020 til 69,8 mio. kr. i 2021.

Stigningen i produktionsomkostningerne vedrører Favrskov Affald og er en konsekvens af øgede transportomkostninger, som følge af at deponiaffald og haveaffald ikke længere køres til Feltengård, men i stedet til deponier længere væk. Dertil kommer at der er indgået en ny kortvarig kontrakt vedrørende tømning af dagrenovation, hvilket har medført en meromkostning i 2021 på ca. 0,4 mio. kr.

Samlet er distributionsomkostninger steget med 1,1 mio. kr., som skyldes højere afskrivninger vedrørende restværdier på opgravede ledninger.

Administrationsomkostningerne er stort set uændret fra 2020 til 2021.

Ved opgørelse af årsafregningen opstår der typisk både tilgodehavender og gæld ved forbrugerne. Er dette tilfældet præsenteres der både et tilgodehavende og en gæld i selskabets balance. For året er der tilgodehavender hos forbrugere på 6,7 mio. kr. og en gæld til forbrugerne på 6,1 mio. kr. Netto tilgodehavendet pr. 31.12.2021 udgør således 0,6 mio. kr. Tidligere år har det været præsenteret med et nettobeløb i balancen.

De samlede realiserede tab for alle selskaberne udgør i 2021 0,5 mio.kr. mod 0,1 mio. kr. i 2020

Selskabets skattepligtige opgørelse for regnskabsåret 2021, viser en skattepligtig indkomst på 0 kr.

Sagsnr. EMN-2022-00855

DokID: 2605165

Sagsbehandler raco

Tidl. politisk behandling        

Forventet sagsgang              Bestyrelsesmøde den 10. maj 2022
                                            Generalforsamling den 30. maj 2022

Lovgrundlag                         Vedtægter for Favrskov Forsyning A/S

 

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle årsrapport og opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2021.

 

Selskabets revisor Ernst & Young vil på bestyrelsesmødet fremlægge årsrapporten. Årsrapporten for 2021 og opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2021 fremgår af bilag.

 

Derudover fremgår opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2021, og resultat mod budget for 2021, også i bilag til sagen.

 

VURDERING

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

 

Revisors konklusion er følgende:

 

”Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Favrskov Forsyning A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

 

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.

 

ØKONOMI

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

 

Årets resultat for 2021 viser et overskud på 0,1 mio. kr. efter skat, mod et overskud i 2020 på 15,5 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til, at der i 2020 var ekstraordinært store tilslutningsbidrag i Favrskov Spildevand.

 

Favrskov Affald skal følge et ”hvile i sig selv” princip, der betyder, at indtægter og omkostninger skal balancere, hvorfor årets resultat viser et 0.

 

Årets nettoomsætning i 2021 udgør 132,5 mio. kr. mod 145,9 mio. kr. i 2020. Den takstmæssige omsætning var i 2021 på 139,5 mio. kr. mod 143,7 mio. kr. i 2020. Faldet i den takstmæssige omsætning fra 2020 til 2021 udgør 4,2 mio. kr., hvor den takstmæssige omsætning i Favrskov Spildevand er faldet med 14,2 mio.kr., mens den takstmæssige omsætning i Favrskov Affald er steget med 10 mio. kr.

 

Den takstmæssige omsætning er påvirket af henholdsvis en overdækning i Favrskov Spildevand på 0,2 mio. kr. i 2021 og en overdækning i Favrskov Affald på 6,7 mio. kr. i 2021.

 

Favrskov Affald har ultimo 2021 en samlet overdækning på samtlige ordninger på 2 mio. kr. Resultatet på de enkelte takstordninger i Favrskov Affald fremgår nedenfor.

 

Overdækning (+)/underdækning(-) på de enkelte ordninger (t. kr.)

Primo 2021

Årets resultat "hvile-i-sig-selv"

Køb og salg af grunde

Ultimo 2021

Dagrenovation

-324

-1.429

0

-1.752

Genbrugspladser, genbrugsbeholder og storskrald

-3.819

8.216

-698

3.699

Øvrige ordninger

97

-62

0

34

Overdækning (+)/underdækning(-), alle ordninger

-4.046

6.725

-698

1.981

 

Produktionsomkostningerne er steget med 1,1 mio. kr. fra 68,7 mio. kr. i 2020 til 69,8 mio. kr. i 2021.

 

Stigningen i produktionsomkostningerne vedrører Favrskov Affald og er en konsekvens af øgede transportomkostninger, som følge af at deponiaffald og haveaffald ikke længere køres til Feltengård, men i stedet til deponier længere væk. Dertil kommer at der er indgået en ny kortvarig kontrakt vedrørende tømning af dagrenovation, hvilket har medført en meromkostning i 2021 på ca. 0,4 mio. kr.

 

Samlet er distributionsomkostninger steget med 1,1 mio. kr., som skyldes højere afskrivninger vedrørende restværdier på opgravede ledninger.

 

Administrationsomkostningerne er stort set uændret fra 2020 til 2021.

 

Ved opgørelse af årsafregningen opstår der typisk både tilgodehavender og gæld ved forbrugerne. Er dette tilfældet præsenteres der både et tilgodehavende og en gæld i selskabets balance. For året er der tilgodehavender hos forbrugere på 6,7 mio. kr. og en gæld til forbrugerne på 6,1 mio. kr. Netto tilgodehavendet pr. 31.12.2021 udgør således 0,6 mio. kr. Tidligere år har det været præsenteret med et nettobeløb i balancen.

 

De samlede realiserede tab for alle selskaberne udgør i 2021 0,5 mio.kr. mod 0,1 mio. kr. i 2020

 

Selskabets skattepligtige opgørelse for regnskabsåret 2021, viser en skattepligtig indkomst på 0 kr.

 

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

 1. At Bestyrelsen behandler og godkender årsrapport for 2021, som herefter fremlægges til Generalforsamlingens godkendelse.
 2. At Bestyrelsen behandler og godkender opgørelsen og disponeringen af den skattepligtige indkomst.

BESLUTNING

Godkendt

Favrskov Forsyning A/S, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

 1. BM Årsrapport 2021_Favrskov Forsyning (2607148)
 2. BTS 2021 Favrskov Forsyning (2606451)
 3. Favrskov Forsyning- Sammenligning med budget og forecast (2609386)

 

Tidl. politisk behandling        
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde 10. maj 2022
Lovgrundlag    

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering i bestyrelsen uden ledelsens tilstedeværelse. Der refereres ikke fra dette punkt.

BESLUTNING

Der refereres ikke fra dette punkt

Favrskov Forsyning A/S, 10. maj 2022:

Fraværende: Ingen

Bilag

 

Tidl. politisk behandling        
Forventet sagsgang: Bestyrelsesmøde 10. maj 2022
Lovgrundlag 
 

SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

Der refereres ikke fra dette punkt. 

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.