Regnvandsbassiner

Når du første gang ser et regnvandsbassin, er det ikke sikkert at du opfatter det som et teknisk bygværk. Mange regnvandsbassiner er i dag udformet som vandhuller, søer, gadekær eller bare som lavninger i terrænet.

Bassinerne laves ofte i forbindelse med nye byggemodninger eller når kloaksystemet i et område omlægges til separatkloak, hvor regn- og spildevandet afledes til hvert sit kloakrør.

Regnvandsbassinerne modtager kun regnvand, der er opsamlet fra tagflader, veje, parkeringsarealer, fortove etc. Det er ikke hensigten, at der skal ledes spildevand til bassinerne.

Regnvandsbassiner er en vigtig del af kloaksystemet og har en del forskellige formål.


Formål med regnvandsbassiner

Hovedmålsætning:

  • Regnvandsbassinerne skal sikre udjævning af regnvandsafstrømningen til vandløb.

Øvrige målsætninger:

  • Regnvandsbassinerne skal have en naturmæssig og rekreativ værdi.
  • Regnvandsbassinerne bør udformes så de har struktur og udformning som en lavvandet sø.
  • Regnvandsbassinerne skal have en rensende effekt i form af tilbageholdelse af partikler, organisk stof m.m.

Favrskov Forsynings kriterier og krav til dimensionering af nye regnvandsbassiner kan ses her.